Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Phuz teik hluôr tơưk Ôi Ât

27/12/2018 10:00 G12T+7

Ôi Ât zos thuv linhr jas khơưv nghiar grul ntêr 3 shông (1904-1907) ntơưv tsôngv box Giarai haz iz bôs phâns nênhs Ê đê, Bana nhoz Cheoreo, An Khê, xênhr Gia Lai. Zơưv lo nênhs Têi Nguên tsang hu uô phuôz teik hluôr tơưk.

Trôngx lôngl jos chor Phuôz Teik hluôr Tơưk nhoz Ayun

Shông 1904, oz công ti Davignan haz Pari txinhz 500ha angr ntơưv nênhs  Giarai, Bana thangx tsangv Cheoreo chia uô đônx điênx. Xưv cxênhx nuôr tưz uô nênhs Giarai, Ê đê sơưr tangr tir. Tus thưx dân Ô-đen-đan lo cưv tuôx txuôl lus tsuô Phuôz Têik hluôr Tơưk Ôi Ât. Ôi Ât chiv hui tuz tros tuô tuôs Ô-đen-đan. Tuz tros Phap chox pêz chik tuz tros tuôx ntâus nênhs Giarai. Thâuv nuôr Ôi Ât txangr lus thangx hangr jôngr lâul Ayun. Shông 1905, iz đais đôis zos Ranard chiv hui, ntơưv Caz Đônx (An Khê) tuôx ntâus thangx tsangv Cheoreo tangz sis mangl Ôi Ât tâus sưz.  Txus kangz shông 1907, iz jas ntâus tsuô Cheoreo, tuz tros Phap ntêl lo Phuôz Teik hluôr Tơưk, jas sơưr ntâus ntơưv nênhs Giarai tu kangz.

Hồ Mai (t.h)

872
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.