Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Tux txi têz ntơưv nênhs Khuz Thơưx nhoz Nghês An

21/09/2018 10:18 G9T+7

Côngs đôngx Khuz Thơưx nhoz ntâu hlo ntơưv hênhx Kix Sơn haz Tương Dương (Nghês An).

Tsangr txi têz ntơưv nênhs Khuz Thơưx nhoz Kix Sơn

Nênhs Khuz Thơưx xưx luôx têz tsuô hâur chaix ntux cuz haz tos ntux yangr mas hlơưr haz chos kôngz. Uô kangz tưz zair lo hnuz jông, iz tus pux hur tsêr zuôr môngl pês têz muôz chos kôngz uô ntêx haz uô nghi lêr côngv tsưr xinhz cangr tox trôngz jôngr. Txus chaix ntuô đrox, nênhs Khuz Thơưx tuô keiz txi tsưr xinhz por vêv plêx hluz jông ntơưv têz. Lêr côngv zov chênhr hlo ntơưv iz chiv kôngz zos phôngv blêx yaz. Hur hnuz lêr nuôr, iz pơưk chor chuôz zis uô têz jê iz cê côngv tsov cưv côngv haz nox hâuk ntơưv iz luz txêr têz. Iz tsangr côngv lo uô tuôx. Sâuv tsangr đai ntâu trêr blêx, ntâu zangv nox lo uô ntơưv grax keiz, buô, nangs nduôr, njaz tâmr… đrul taz, yo, ntâuz lo muôz lus côngv txưr xinhz. Iz făngz lêr phôngv blêx yaz, nênhs Khuz Thơưx tsinhv muôx lêr chox plêx lus hur cxangz…

Hồ Mai (t.h)

785
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.