Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Tsaz Ngar jas ntơưv minhx cxưx Co

31/03/2017 10:46 G3T+7

Tsaz Ngar jas ntơưv minhx cxưx Co nhoz xênhr Quangv Ngair lo uô tsuô chor hli kangz shông, thâuv sâu kôngz lông tangs.

Nênhs Co krưr par blôngx tâux khâuz ruôz – zangv par tangr tưs tưz tsuv muôx hur Tsaz Ngar jas

Uô ntêx lêr tsinhv iz hnuz, pêx xinhv hur jos môngl pế têz tos plil blêx lus, lơưr kangz ntơư bor cor tsuô pus zơưs, pux zơưs côngz, tênhv nhoz cis zuôr uô lêr lux. Tangs cis sơưr nzur  hnuz kangz, pêx xinhv hur jos bangx tsuv lêr vâts zos buô, kaz, par krưr blôngx tâux khâuz ruôz, par krưr blôngx tôp, par ndix bangz, chiaz mur… Lêr vâts lo trâu tsuô kror qơư saz hlo hur tsêr truênx thôngr, sâuv ntêx muôx shênhv Lâul Hôx (tsôngv box saiz Lâul Hôx li txir shang). Nênhs Co has, cxuô zangv por lênhx muôx plil mas ntâu nghi thưc lo uô sưs li côngv chiar đêx, côngv pus zơưs haz chor tsưr xinhz nav đêx, trôngz, đêx angr… Uô kangz lêr côngv, cxuô lênhx nhoz iz puôs ndil tsuv mor chia nôngl nênhs lâul hur jos has lo haz pôngz hur shông haz chor cêr hoaix, nhangx xangv tsuô chiv zuôr txus yaz.

Bình Nhi (t.h)

695
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.