Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Têt Ngã rạ bơh bu nong Co

31/03/2017 10:46 G3T+7

Têt Ngã rạ bơh bon lan Co ta n’gor Quảng Ngãi dơi ndâk tâm ăp khay dăch lôch năm, lah ăp ntil tơm tăm lĕ pĕ play.

Bu nuyh Co rklâm banh đót – du ntil banh dơi dŏng sa tâm nar Têt Ngã rạ

Lor ma bư brah du nar, bu nuyh bon lan hăn luh ta mir jă brah ba sĭt ta wâl, jêh nĕ mbơh hưn ân u che, jrŏng rnoi, buăn nar ôi tau bư brah lah yang. Ơm ôi nar bư brah, bu nuyh bon lan rơm ăp ntil ndơ dŏng bư brah gĕh sur, iăr, banh n’ha đót, banh n’ha tôp, banh ông, jrêng sŭt… Ndơ dŏng bư brah dơi bu dăp ta ntŭk prêh uĕh tâm wâl kăl e, ka lơ gĕh rup Wa Hồ (bon lan uănh Wa Hồ dah mbâ deh). Tĕng nau way bu nuyh  Co, ăp ntil ndu ndơ gĕh huêng ngăt nĕ gĕh âk ngăn nau way bư brah dơi bu ndâk bư brah tâm ban bư brah nor hŏch dak, bư brah kah gĭt ma jrŏng rnoi n’hanh ăp brah dak, brah yôk, brah neh ntu… Jêh bư brah, ăp bu nuyh rgŭm dơh dăch gơi iăt bu ranh tâm bon n’kôch nau gĕh nau roh ndu ndơ tâm du năm n’hanh nau nchră, nau mĭn kan ma yan srih tăm mhe.

Bình Nhi (t.h)

694
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.