Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Tsaz chaix ntux năngs ntơưv nênhs Hax Nhix

08/06/2017 13:45 G6T+7

Trơưs li lus Hax Nhix, Tsaz chaix ntux nangs lo hu uô “Khu giax giax”. Nênhs Hax Nhix krêz côngv huv nuôr tsuô kangz chaix ntux cuz, thâuv blêx chuôz tsangv poz, poz cưs tưz tuôx njuôz.

Var vak lơưr chor tsi jông haz sir bul

Lêr hôix uô zos njênhk côngv tsưr xinhz kôngz lông, côngv tsưr xinhz hangr jôngr, tsưr xinhz đêx, tsưr xinhz angr ntơưv côngx đôngx nênhs Hax Nhix, thor cuôs lo kôngz lông, tu lo tsax cxu, tuôz nênhs muôx jul, uô nênhx nox tsâu nangr sur. Nghi thưc tsinhv lo uô tov tol tsêr haz ntơưv iz fangz luz var vak ntơưv jos. Thâuv cxuô zangv côngv tưz bangx cxix cxuô, txir nênhz kra cxuô lênhx trau fangx tsuv krâur côngv tsuô chor tsưr xinhz. Chor krâur côngv muôx tâuz hâu buô, greix buô, kei keiz hâu, chơưr đơưz, tơưz trâu ntiv, njaz, njêr, trơưk, khoz chơưr haz iz cxa chuôz zinhx sưs li fangx tsuv shôngz, trăngx shôngz, blôngx tsơưz… Uô nênhz tangs, txir nênhz muôz krâur nox sâuv tsuv côngv tso sâuv đaiv txas var vak, iz zangv mir njir phar môngl phar lus pêz jas chia chor jông chox lus, chor tsi jông tsuv phar môngl.

Bình Nhi (t.h)

692
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.