Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Tsaz blêx yaz ntơưv nênhs Nduôr

11/01/2018 09:54 G1T+7

Trơưs phong tux ntơưv nênhs Nduôr nhoz Cao Băngx, txus tsuô hli Ziv ntux, thâuv pux tuz nhuôs jêx jos tror kangz uô lov jêv ntưl uô lêr côngv blêx yaz.

Txir nênhz then uô nênhz

Hnuz tsaz lo seiz li iz luz tsaz nzur ntơưv nênhs Nduôr, uô muôx seiz hluz đêx angr, pus zơưs, chia saz tos lo nox kangz nhoz jông. Lêr vâtx côngv zos iz ntiv đêx tưz râuz cênhz pêz trêr blêx yaz đê ntơưv jêl lax jông hlo hur tsêr. Uô kangz tso sâuv trôngx côngv pus zơưs tangs, nox mor cênhz chuôz zis, cxuô thanhx viên hâuk chor đêx ntơư. Chor krâur nox cênhz zos cuô txir tâu suôv tsư hang, kưx hangr lax, kos lâux câuz… đrul saz xangr luz nênhx uô kangz tuz nhuôs lo nox tsâu nangr sur, ndu txus chor lâul, tsi muôx đăngz. Hnuz tsaz uô iz hnuz, tsêr tưs tưz lov jêv ntưl, shir phangz lus iz puôs ndil pluôs mor plêx yaz.

Bình Nhi (t.h)

1,446
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.