Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Nênhs Ba Na côngv yangr tax - côngv angr jêx jos

22/06/2017 10:03 G6T+7

Hli 3, thâuv pangx Pơ lang tơưk yaz khir, tsôngv box Ba Na tror kangz uô lêr hôix Sơmă Kơcham- Lêr hôix Côngv yangr tax. Côngv yangr taz (trơưs njaz lus đangr mas zos côngv jêx jos). Nuôr zos lêr hôix lux hlo hur shông ntơưv nênhs Ba Na chia krêz yaz iz chiv uô nox – tưz sưs li lêr hôix tos txaik shông yaz.

Nênhs lâul hur jos uô chor nghi thưc hur lêr côngv

Lêr hôix chia yangz xur tsuô tsưr xinhz pâuz chor đăngs nuv zuôr uô hur shông, thor chor tsưr xinhz pangz tsuô cxuô đăngs nuv uô lo zôngx ziv. Tiv zix thor chor tsưr xinhz “chia nangs lus huv six, yangr ntux tuôx huv chaix”, tuôz nênhs muôx jul… lêr lo uô los xix lux. Uô ntêx tsov cưv lêr hôix, pux tuz nhuôs tsuv uô tsangr côngv los six câux cix ntơưv chor qơư uô jông gâux. Trơưs xangr, chor nênhs uô tsangr tsuv zos chor nênhs “muôx kror muôl, cxeik têk cưs Ntux puz” li uô lo. Tsax côngv zos tưv, nhux, chơưr cxuôr, mor trăngx lo pangx tuôz jông. Uô kangz phênhv lêr, nox hâuk grul ntêr yênhx mo.

Bình Nhi (t.h)

674
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.