Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Nghi lêr “Sâu krâur” ntơưv tsôngv box Môngz

29/06/2017 10:20 G6T+7

"Sâu krâur" zos nghi lêr tu suz tsuô tangs nro iz xênhv, muôx nux grê thor cuôs iz shông nhoz tsi muôx moz gênhs, uô nênhx cangx saz ntơưv nênhs Môngz nhoz Ênhs Bair.

Nênhs Môngz nhoz Ênhs Bair siz pangz hur nênhx chiax nhoz cxuô hnuz

Nghi lêr lo uô tsuô kangz shông. Nhoz tsix cxuô xênhv haz chor chair mas iz xênhv nênhs zuôr tsov cưv đuô luz six. Kror qơư tsov cưv lo hlôngr trơưs shông. Iz chuôz zis hur iz xênhv tsuv lo tsov cưv nghi lêr iz jas trơưs siz ndil. Hâux lưv tsov cưv môngl lus chia cxuô tsêr nênhs muôx điêux ciêns ndu txus pus zơưs côngz, xinh tox pês. Cxuô zangv bangx tos zos graz buô, lâur keiz, trăngx shông đrul iz cxa lêr vâts, biêuv tươngs. Thơưx chox xênhv (txir muv) zos nênhs ntuôl suz. Thâuv uô tangs chor nghi lêr, txir muv zuôr njiz haz đênhr saz cxuô lênhx tsi nyei cêr moz gênhs, truôx saz uô no xuô hâuk, uô nênhx chox chai jông ntơưv nênhs Môngz, ntơưv zus xênhv mas zuôr lo tsưr xinhz, pus zơưs côngz pangz. Cxuô lênhx hur iz xênhv muôx njêx muôl ntơưv nghi lêr sơưr uô iz pơưk. Txir muv muôz chor xur tưz lo siz txuôs changz iz puôs ndik chor nênhs hur iz xênhv, kangz xur môngl cơưs tsuô lênhx tưs, tưz zos chuôz zis ntơư shông txuôs zuôr tsov cưv nghi lêr. Nuôr zos txux hluô côngv saz ntơưv iz xênhv.

Bình Nhi (t.h)

521
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.