Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Mai Ngọc Thoảng - Lênhx Anh hungx xur mông

04/06/2020 10:43 G6T+7

Mai Ngọc Thoảng shang shông 1953, minhx cxưx Mix Jênhx, kuz tsêr nhoz xar Ngọc Trạo, hênhx Thạch Thành, xênhr Thanh Hóa. Zơưv lo hu uô “tus nôngl uô thơưx” sâuv măts tsâns xur mông hur jas ntâus 81 hnuz mo ntơưv Thanhx lâul Quảng Trị shông 1972.

Anh hungx Mai Ngọc Thoảng (tiv oz sangz lâux tuôx) shir phangz tror lo njiz đôngx đôis

Đơn vix ntơưv zơưv lo điêux đôngs môngl ntâus tsangv zaiv phongr Quảng Trị, đrul hâux lưv đamv bov cêr hluô xur mông pangz mangx ntâus tsangv. Hur tsangv tros hênhr yangx zơưv tưz chox haz ntâus thơưx tiêuv đôis jungr camv, mưu trir hlang đhâu ngui hiêmv chia khu hluô. Ntâu jas zơưv pư hlo ntơưv yangr bôngl, tuôv fov txuôl hluô; uô kangz tsiv lus viv mangs angr bôngl phâus, zơưv txuôl nzir uô hâux lưv. Txus đrăngz hli 7/1972, thâuv tangz tov hlang đêx mas yênhx châuv luz muôs txưr tuôv fov tuô tuôx, muôx têx luz tơưk cêv muôx 10 thưr, uô zơưv jang plơưk tror tol hur. Zơưv xangr tsưr ziv xuôl zus ndâux tuv oz txux hâur hluô mangl tu siz txuôl chia xur mông lo đrăngx đrênhk, yuôr oz cxeik têk haz oz cxeik tơư chia luôv đêx xưx pênhv chia bôngl Mỹ tuô tsi tsês. Hanhx đôngs caz njê ntơưv zơưv tưz pangz chia xur mông lo txuôl đrăngx đrênhk ntơưv sơv chiv hui txus yangr tros. Thâuv zơưv tangz tov xuôl ndâux txuôl hluô xang xur mông, luôv hur đêx tưz zos thâuv Đais tươngr Võ Nguyên Giáp hur xur tôngx chiv hui trưx tiêp ntâus tsangv...

Hồ Mai (t.h)

2,054
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.