Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Lêr tar saz ntơưv nênhs Ê đê

13/07/2017 10:26 G7T+7

Hur luz nênhx ntơưv nênhs Ê đê, nhuôs tuz mas tsuv hlang đhâu nghi thưc zos Lêr lux njê los sis Lêr tar saz. Nuôr zos nghi lêr ntâus keiz tar saz ntơưv nhuôs tuz, mênhx pêv lo côngx đôngx côngs nhênhx, môngl txus cxiv tsang luz nênhx, uô zơưs, uô txir, uô tsưr zus luz nênhx…

Nghi thưc hlangz fuôv haz chox pâuk têk thor đăngs jul haz môngr jông tsuô tuz hluôs

Tangz sis, thâuv tưz hlang đhâu tsiz jas uô nghi lêr tar saz mas tus nênhs ntơư li zos nênhs tar saz tas. Lêr vâts hur iz jas côngv nênhz zuôr muôx hlôngr lus xur lươngx, tangz sis tiv zix mas zos chor huz chơưr, keiz, buô, mor, mor cuô đik… Jas uô nênhz xâuk kangz hlo, nênhs lâul hur jos uô lêr côngv ntux, thor tsưr xinhz lo uô lêr tar saz tsuô tus tuz hluôs. Nênhs lâul jos uô nênhz hu ntux lus uô por thơưx haz muôz luz pâuk chox têk hur lêr tar saz tsuô tus nênhs lo uô lêr; muôx grê tas jêx jos tưz khơưs tsuô đăngs jul. Lêr tar saz ntơưv nênhs Ê đê uô puv muôx saz côngx đôngx los six ntâu viv tuôx côngv, pangz đăngs jul ntơưv tangs nro jêx jos…

Bình Nhi (t.h)

691
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.