Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Lêr nox mor blêx yaz ntơưv minhx cxưx Raglai

29/12/2017 10:05 G12T+7

Lêr nox mor blêx yaz ntơưv nênhs Raglai lo uô tsuô hli 3, hli 4 hli ntux nax shông.

Nênhs Raglai nhoz Ninh Thuânx uô lêr côngv

Nghi lêr tsuv muôx tus keiz, njaz poz cưs, piz langz, chơưr cxuôr… côngv pus zơưs uô nox iz shông phiv liv haz thor cuôs pangz shông yaz uô nox uô hâuk lo ntâu đuô, tsêr nênhs muôx jul; Sâuv tsuv krâur côngv tiv zix tsuv muôx hluôr tơưk. Zos suôz kênhx tâuz az, mav la (diêux) zos suôz hu pux tuz nhuôs tuôx côngv mas hluôr tơưk lo seiz zos “vâtx thiêng” zuv pus zơưs côngz lus nox mor blêx yaz. Thâuv blêx chuôz sar, tsưr tsêr jơưk 2 - 3 cơưv haz hleik 1 poz nangz blêx zâu lus đai sâuv ndix côngv đaz kruôs, pus zơưs los sis tso sâuv tsuv krâur côngv. Blêx yaz lo tuôr njaz haz uô mor chia uô lêr nõ mor blêx yaz. Uô kangz txir nênhz uô nênhs thor đăngs jul, nox kangz nhoz jông, lo kôngz lông, chor ntiv chơưr lo siz chir hâuk mênhx.

Bình Nhi (t.h)

546
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.