Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

“Lêr ndê đrăngs” ntơưv nênhs Sanr Diux, Quangv Ninh

07/09/2018 09:53 G9T+7

Txus 7 hli ntux nax shông, hur tsêr los sis iz xênhv nênhs Sanr Diux nhoz Quangv Ninh tsinhr tsov cưv “Lêr ndê đrăngs”.

Nênhs Sanr Diux uô “Lêr ndê đrăngs” tsinhv hu uô lêr nzuôr vôngv

Hnuz nuôr, tangs nro jêx jos, iz xênhv uô lêr côngv pus zơưs haz tsưr xinhz kôngz lông bor cor đangs nuv đêx angr, chos kôngz chiv ntux cuz kror đhâu haz chuôz hlang tsuô đangs hnuv yaz ntơưv ntux tsâux. Nênhs Sanr Diux hu uô Tsaz Câuv Blâuz (14/7) zos “Lêr ndê đrăngs” viv uô ntêx ntơư tưz muôx “Lêr grêl đrăngs” thâuv chuôz chos kôngz chiv ntux cuz. Lêr vâts tiv zix tangr tưs tsuv muôx hur fangx tsuv côngv zos zangv par nhân điênx. Cxuô zangv chia uô zangv par nuôr zos: môngr njaz blâuv, nhân par zos tâuv njuôz (kangz njêr los sis kangz jiz), lâuv phuôz xinhz ciz, thangx njêr đuz jhaz blôngx mit. Xâuk kangz lêr, tuz nxeik, lâul hluôs tsov cưv môngl uô si txus cxuô luz jos chia hu gaux siz lưr (hu uô soongs cô) uô lov jêv ntưl kror uô tangs iz chiv kôngz ntux cuz phiv liv haz chia cưr tix, fôngx zưs siz thangv haz siz jênhv fôngx zưs yaz.

Hồ Mai (t.h)

514
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.