Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Lêr hôix “Xênr Xor Phônr” ntơưv nênhs Nduôr kâuz nhoz Têi Băc

02/03/2017 14:31 G3T+7

Lêr hôix Xênr Xor Phônr (Lêr hôix thor lus nangs) lo uô tsuô thâuv kangz 10 hli ntux.

Uô jông gâux tus nêu hur lêr thor lus nangs

Nênhs Nduôr kâuz nhoz Têi Băc xangr mas: Tsưr cangr đêx nangs hluz chor nhuôs shang lus tsi muôx txir chia uô tsêr mas li tsi lus nangs, uô tsuô ntux kruôr. Ntux tsi lus nangs mas zos txiv ntơưv chor kuôl pux “muôx nhuôs tsâuz”. Viv li, pêx xinhv hur jos tsuv uô lêr Xênr Xor Phônr, côngv chor tsưr đêx, tsưr cangr hangr lus nôngl saz xangr ntơưv tuôz nênhs, cênhz phuôv pluô chor kuôl pux tsi pâuz cangr zus chêr. Chor lus thor, phuôv lo muôz lus uô jăngx lus has côngv haz chor uô si hur lêr hôix thor lus nangs. Hur phênhv lêr, pangz nênhs uô lêr môngl txus cxuô luz tsêr chia thor cxuô zangv. Txus thâuv tưz muôx txâus lêr vâts, pangz nênhs ntơư môngl tsuô ntơưv kror qơư côngv lêr, thor ntux lus nangs.

Bình Nhi (t.h)

1,148
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.