Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Lêr hôis côngv blêx yaz ntơưv tsôngv box Cơ Tu

08/09/2016 10:29 G9T+7

Tsôngv box Cơ Tu xênhr Quangv Nam uô lêr hôis blêx yaz chia côngv Ntux haz chor xinhz tox trôngz tưz pangz pêx xinhv jêx jos lo lul nangs chuô huv, lo kôngz lông haz uô nênhx truôx.

Tsôngv box Cơ Tu hur lêr hôis mor blêx yaz

Hur lêr hôis, tsôngv box uô lêr gâus tưv. Thâuv tưv tuôs, nênhs lâul hur jos txar iz zangl cưx tưr tưv, đrul tus kaz chiax plênhr nyangr tưv por truô sâuv luz tơưz đai sâuv tus ndix nêu. Zos lêr vâts ntơư gangl ndangx hur tơưz, mas zos Ntux haz xinhz tox trôngz lênhl lêr hôis côngv mor plêx yaz. Uô kangz ntơư, jêx jos uô phênhv hôis. Grax tưv tsêl mir njir chia tav kruô, yuôr chor phaiz huv truô jêx jos. Chơưr cxuôr, mor blêx, grax buô, kaz, txir... lo muôz lul nox hâuk, thangv cêr uô nox uô hâuk. Cxuô lênhx hu gâux xênhr chêr lov jêv ntưl. Xênhr chêr “tâng tung da dar” lâul ntơưv chor nxeik hluôs Cơ Tu uô truô lêr hôis côngv blêx yaz cxangz hâp dânr, đôcx đaor. Lêr côngv blêx yaz lo uô truô thâuv chaix sâu blêx.

Bình Nhi (t.h)

885
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.