Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Lêr hôix chox blêx lus hur cxangz ntơưv nênhs Xơ Đăng

06/07/2017 14:37 G7T+7

Nênhs Xơ Đăng xangr mas, iz chiv kôngz, uô lo zôngx ziv, blêx pur tsêr por lênhx zos tsưr blêx puz. Thâuv sâu kôngz tangs, cxuô luz tsêr nênhs Xơ Đăng tsinhr uô nghi lêr côngv tsưr blêx haz lêr hôix chox blêx lus hur cxangz.

Siz pangz por vêv cxangz blêx haz chai bluô hanhx vi tuz sangz chuôz tangv ntơưv nênhs Xê Đăng lo six saz

Blêx sâu tangs lo chox lus hur cxangz, cxangz đêz tsêr, đêz jêx jos tangz sis tsi pôngz tsơưv tas tsi muôx nênhs jur. Hur lêr hôix, nênhs Xơ Đăng krưr par cuz nhux tưv, chuz chơưr cxuôr, mor trăngx, tuô buô, keiz chia côngv tsưr xinhz haz puz cxuô ziv nox. Tsinhr uô li tangs ziv nuôr tsuô zi u uô cê tsov cưv lêr côngv blêx lus hur cxangz. Nghi thưc côngv haz chox plis blêx uô lov jêv ntưl haz seiz hluz. Trơưs truênx thôngr, tucx changz hluô chox plis blêx lus hur cxangz lo uô. Pêx xinhv njênhk tas, trơưs chor hluô, chor ntâus chiv lơưr cêr pês têz lus đrăngs jos, tsưr blêx lus su ntơưv cxangz chia pêx xinhv jêx jos côngv uô tsâuk. Uô kangz khu tangs qơư su tar lol tsuô plis blêx hur cxangz blêx, pêx xinhv jêx jos tsov cưv nox hâuk lov jêv ntưl. Hu gâux, khoz đruôl chiêng thor cuôs kôngz lôngz shông kangz lo ntâu đuô.

H' Mai (t.h)

597
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.