Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Lêr hôix Đinhx Côir ntơưv nênhs Mix Jênhx

13/04/2017 14:15 G4T+7

Lêr hôix uô tsuô hnuz xaz 8 luz Iz hli ntux nhoz xar Binhx Chân, hênhx Lacx Sơn, xênhr Hoax Binhx.

Nghi thưc cưr săc phong haz tos tsưr trang nghiêm

Trơưs lus đruôl, ndu txax njil ntơưv Cuôr Mâur đrul chor phuôz teik kra chos kôngz, krêz lax têz, tsêz blêx chos pangx, ntul ntâuz, tangr đêx, cxuô ndangx ndênhk uô nênhx nhoz, pêx xinhv nhoz thangx tsangv nuôr tưz uô đinhx côngv. Hnuz krêz hôix đinhx, thangx tsangv lov jêv ntưl qix longs, long nghi, ciêus… Tsuv krâur côngv chor tsưr ntơư lo bangx cxix cxuô đrul ntâu sanv phâmv truênx thôngr sưs li mor blâuv đơưz, grax nhux, chơưr haz cxuô zangv nox chai sưs li tsơưz hâu, tâuz ntông hâu, kuôr njuôl haz cxuô zangv par. Chor nghi thưc tsinhv li cưr săc phong haz tos thanhr, thor xinhz tox trôngz, kra thor tsưr ntux puz tsuô pêx xinhv jêx jos uô nênhx lov jêv, nox kangz nhoz jông… Chor shông ntux kruôr, lêr hôix zuôr muôx nzir lêr thor ntux lus nangs los sis lêr môngl uô nox, lêr “nquôr qix”…

Bình Nhi (t.h)

684
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.