Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Lêr hôix côngv nangl lus hâur chaix ntơưv nênhs M’nông

14/10/2021 14:29 G10T+7

Trơưs saz xangr ntơưv nênhs M’nông, nangl lus hâur chaix zos nangl lov mas tsuv tsov cưv lêr côngv chia lơưr môngr tsi jông, thor cuôs Tsưr nangl pangz chor môngr jông cênhz phuôv vangv cxuô zangv…

Chuôv lêr chuôz uô zos tso iz luz tâuz cix nam ntơưv trôngx lôngl văn hoar côngx đôngx jos đrul grê zos lơưr đangz tsi puz cxuôv hav jêx jos. Lêr vâts côngv Tsưr xinhz zos: nxư muôz tsơưs uô, ndeik tơưk, krar đăngx, kei keiz, greix chi, mor trăngx, chơưr mos… 

Cxuô zangv hur lêr côngv nangl hâur chaix ntơưv tsôngv box M’nông

Nênhs lâul plênhr nyangr trâu sâuv ndix nxez haz chor chuôz zênhx uô lêr chia lơưr chor fêv tsi jông haz chơư tsưr xinhz lus uô por thơưx; thor tsưr xinhz, ntux têz tso nangl jông lus, nzuôr chor môngr tsi jông. Uô kangz, nghi lêr xâuk zos pêx xinhv jêx jos khoz đruôl chiêng, sênhr chêr hu gâux, hâuk chơưr mol, siz phaiz nox greix chi tsư kangz nzal…   

Pêx xinhv bangx cxuô zangv nox truênx thôngr xưs li canh thux, canh bôix, mor trăngx, greix chi… côngv tsưr xinhz

Hồ Mai

391
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.