Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Lêr tos nhangz ntơưv nênhs Môngz nhoz Hax Giang

02/11/2017 09:55 G11T+7

Lêr tos nhangz ntơưv nênhs Môngz (Hax Giang) lo uô tsuô cheix ntux yaz.

Txir mênhx côngz chox pangz nênhs môngl tos nhangz

Lêr vâtx zos greix buô, greix keiz, chơưr poz cưs, nhiax txas, nangz grang, câul đuz… Tos tuz xair thơưx chox xênhv haz iz tus txir mênhx côngz. Thâuv pangz tos nhangz txus ntơưv kror trôngx tsêr tus nxeik, zos kror trôngx cơư, txir mênhx côngz txuv has jăngx yôngz “thor krêz kror trôngx”, “thor trôngx”… Has jăngx yôngz tangs mas trôngx chơưr lo muôz lus haz oz tos nav txir uô cê hâuk chơưr, thangv cêr uô yôngz. Txir mênhx côngz thor chox nhangz môngl tsêr. Uô kangz ntơư, kra vâur uô tsâus pus zơưs, nav teik zơưv txir, cưr tix… Txus tov tuz tsêr, txir mênhx công uô lêr lus tsêr tsuô nhangz yaz, pov thôngz cêr yôngz cul tsuô thơưx chox xênhv. Cxuô lênhx nox hâuk uô tsâus txir mênhx côngz…

Bình Nhi (t.h)

641
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.