Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Lêr côngv tsưr Hluôr tơưk ntơưv nênhs Cơ Ho

01/06/2017 10:05 G6T+7

Hur saz xangr ntơưv nênhs Cơ Ho, cxuô tsưr xinhz tsinhr nhoz cênhz hur luz nênhx sưs li tsưr blêx, tsưr angr, tsưr gâux hnuz, tsưr đêx, tsưr trôngz… haz tsưr hluôr tơưk.

Uô kangz phaiz hluôr tơưk, cxuô lênhx đha sênhr chêr, khoz đruôl iz ndik chuz tơưk thiêng

Hluôr tơưk chik puv cêr haz pangz cxangz nzir nux grê văn hoar ntơưv tuôz nênhs nhoz trôngz jôngr. Viv li, hur cxuô jos jêx jos krêz hôix, lêr công vhu tsưr hluôr tơưk lo uô đrul nghi thưc los six thiêng liêng… Mo chuôz uô lêr zos tuôx côngv cxix cxuô ntơưv pêx xinhv nhoz kror qơư jông hlo. Hur chuôv uô lêr, cxuô lênhx til lus fangz nênhs lâul jêx jos haz nôngl nênhs lâul jêx jos uô nênhz tưz zos saz xangr ntơưv tangs nro côngx đôngx. Lus nênhz ntơưv nênhs lâul jêx jos tưz zos xur mông thor nhoz jông ntơưv nênhs Cơ Ho hur chor chuôv uô lêr: “Tsưr hluôr tơưk liêng thiêng…! Tangs plâuz chik câuv ntux Cox nhoz kror tưs?... Pêz cho nhuôs tangs tov uô lêr côngv Cox – shông ntông tưz muôx cxix – Jêz thiêng tưz muôx cxuô – Kuôr nhangz tơưk pêz tưz muôx txâus – Tos Cox puz hluôr tơưk – Hluôr tơưk zuôr chik puv cêr tsâus ntux – Chox puv cêr haz môngr jông lus tsuô jêx jos…”. Uô kangz lus nênhz, nênhs lâul jêx jos muôz nyangr tus tsax txi plênhr sâuv plêiv hluôr tơưk haz muôz oz đaiv shông siz cuôv uô cê cuôs tơưv txiv hluôr tơưk. Hluôr tơưk ntơưv têk tus nênhs lâul jêx jos xang tsuô iz tus nênhs hluôs muôx jul haz txơưx txux chi. Hluôr tơưk lo chox lus phaiz tsuô cxuô luz kror chuz côngx đôngx…

Bình Nhi (t.h)

844
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.