Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Lêr côngv lax ntơưv nênhs Churu, xênhr Lâm Đôngx

16/05/2017 09:01 G5T+7

Nênhs Churu côngv chor tsưr blêx, tsưr pangs đêx, tsưr tsêr… chia thor chor tsưr ntơư pangz, tir thair chia uô nênhx jông, sâu lo kôngz lông.

Krưr par blâuv haz uô mor trăngx bangx tsuô lêr hôix

Tsi zos tsêr nênhs tưs tưz uô lêr côngv lax nax shông, mas tsuv lo txir nênhz xair. Txix 10 txus 15 shông li uô iz jas. Cxuô zangv côngv tsi thôngx iz zangv. Uô ntêx hnuz tsinhv lêr 20 hnuz, tsêr nênhs ntơư bangx cxuô zangv zos: Kaz, txir tsơưz, kei keiz, chơưr đơưz chia cxangz sur hnuz uô lêr côngv tsinhv cuôs tsưr xinhz tsi xoz môngl khor tưs đêz haz thor chia tuz nhuôs hur luz six nuôr têk, tơư muôx jul, an toanx, tsi njiz tai nans… Lêr uô hur 2 hnuz. Thơưx hnuz, tsưr tsêr haz cxuô lênhx cxul ndex nxêz, krưr par blâuv, uô tsêr côngv đrăngs lax. Hnuz tiv oz, tsưr tsêr tuô tưv chia uô lêr tsinhv, txir nênhz uô chor nghi lêr uô tsâuk tsưr xinhz haz thor cxuô zangv jông…

Bình Nhi (t.h)

867
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.