Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Lêr Côngv chaix ntơưv nênhs Sanr Chai

28/04/2017 14:44 G4T+7

Côngv chaix zos iz hur chor lêr hôix lo uô lux hlo hur shông ntơưv nênhs Sanr Chai nhoz Thair Nguên.

Kuôl pux Sanr Chai bangx cxuô zangv chia côngv

Cxuô chuôz zis siz pangz ntâu zangv lêr vâtx uô tsuv krâur côngv zos grax buô, mor bâuv, kaz, kei, cxuô zangv par truênx thôngr, pangx txir. Txus six jông, uô kangz iz jăngx đruôl, txir nênhs has iz jăngx khơưr côngz ntơưv iz fông ntơưr, sâu lus khơưr côngz thâuv ntêx thor ntux angr pangz chia nangs lus phuôz chuô huv, cxuô zangv lo tơưk câuk, phuôv vangv, jêx jos nhoz truôx, vangx tsêr muôx jul, cxuô lênhx txâus nox txâus hâuk. Thâuv đruôl khoz cxiz chênhr, txir nênhz thor nênhx đaz, tsuv nhênhx tưz zos xâuk đruôl, phênhv lêr côngv chaix tangs. Phênhv uô lov jêv chuôz tơưv zos grêi đha Tăc xinhx muôx tsuô hur lêr côngv chaix. Tăc xinhx muôx chor đôngx tac xênhr chêr mô phongv ntâu hoatx đôngx uô nox uô hâuk. Nênhs Sanr Chai uô cê hu gâux dân jan, môngl cêr iz puôs ndil chia uô tơưv côngv saz ntơưv pux tuz nhuôs hur jos. Lêr côngv chaix xâuk kangz thâuv chor nênhs Sanr Chai zuv cxuô lênhx kruô đrul nox hâuk lov jêv ntưl…

Bình Nhi (t.h)

2,046
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.