Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Lêr thor lus nangs ntơưv nênhs Cor

05/07/2018 14:13 G7T+7

Thor lus nangs zos nghi lêr kôngz lông muôx puôs thâuv nzur ntơưv minhx cxưx nênhs Cor nhoz xênhr Quangv Ngair haz Quangv Nam.

Nênhs Cor lâul uô nênhz côngv tsưr xinhz hur lêr thor nangs lus

Nax shông, txus hli 6 (hli ntux), thâuv cưs uô lax têz đo tol los sis krêz lax têz yaz haz chos blêx, kos ntông, poz cưs, tâuv tar lol zos thâuv nênhs Cor tsov cưv lêr thor lus nangs. Nuôr zos iz nghi lêr truênx thôngr thor cuôs nangs lus, phuôz chuô huv, kôngz lông jông, tơưk pangx txix txir.

Lêr vâts chia thor lus nangs tiv zix tsuv muôx iz tus lâur keiz, iz ntiv njaz haz mor blâuv, grax buô, piz langz, phưx chơưr, par blôngx tâux, mor trăngx. Hur ntơư, kos ntông hâu tangr tưs tưz tsuv muôx ntơưv nênhs Cor hur chuôv uô lêr, viv nuôr zos kôngz tsinhv ntơưv tsôngv box, uô puv lo kôngz lông haz zos krâur nox tsinhv ntơưv nênhs Cor.

Quốc Sỹ (Theo Báo ảnh Dân tộc miền núi)

459
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.