Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Hôix môngl krêz lax ntơưv nênhs Nduôr

01/03/2018 09:37 G3T+7

Txus thơưx hnuz hli Iz ntơưv shông yaz, nênhs Nduôr krêz Hôix môngl krêz lax đrul saz xangr cuôs lo kôngz ntâu, cxuô lênhx nênhs muôx jul, shang ntâu tuz nhuôs.

Nghi lêr môngl krê lax đrul thơưx cangz laix, xangr cuôs cxuô zangv phuôv vangv, kôngz lông hluz jông

Sâuv fangx tsuv côngv muôx ntiv đêx thiêng, ntiv mor blâuv laz, mor blâuv đăngx, tus keiz hâu, iz yeik njêl chi, ntiv nyangr hâu, trăngz trak mur, iz thôngx ntâuz yaz kror ntul haz shênhv nômx oz tus njêl, oz tus nôngl plăngs, oz trêr păngx njaz blêx ciz nja sâuv đaiv tơưr tsơưz. Oz făngz făngx tsuv côngv ntơưv txir nênhz zos oz trêr tsir đao. Uô kangz côngv tangs, txir nênhz laiv saz oz luz poz conx chia chor tuz hluôs siz txanhz. Tangs laiv poz mas txus grul hluô. Tuz nxeik hluôs uô si ntâus nôngl haz uô si muar ntangx. Uô kangz ntơư, suôz đruôl chiêng đror đrênhk haz cxuô lênhx siz tuôr têk sênhr chêr iz puôs ndil.

Quốc Sỹ (t.h)

630
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.