Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Đôngx chir Hoangx Đinhx Giong - Lênhx shuv xinhz suât săc ntơưv Tsuv tinhx Hôx Chir Minh

11/07/2019 11:03 G7T+7

Đôngx chir Hoangx Đinhx Giong, minhx cxưx Nduôr, zus hnuz 1/6/1904 ntơưv jos Thôm Hoangr, xar Has Hoangx, xênhr Cao Băngx.

Ji tich ndu txus Hoangx Đinhx Giong nhoz jos Nax Toanx, phươngx Đêx Thamr, đrôngl Cao Băngx

Thâuv tsinhv zâu, đôngx chir trâu saz kruôz ntuôl, kruôz hu cach mangs ntơưv trôngx qơư. Shông 1928 - 1929, đôngx chir lo cêt naps tsuô Hôis Viêtx Nam cach mangs Thanh niên, Đông Dương Côngs sanv Đangv haz tsang uô Bir thư chi bôs Haiv Ngoais (Long Châu, Trung Quôc). Shông 1936, đôngx chir mangl thưx jân Phap ntêl cơư haz xang môngl đhâu cxuô lu tsêr tưx đêr cuôr. Đôngx chir tưz muôx sach lươx caz njê, chênhr mangx lưx lươngs Đôngx Minh haz cênhz chor fôngx zưl uô tưzz tsinhz chei tror lus têz qơưs… Uô kangz cach mangs hli Ziv 1945, đôngx chir zos Chiv hui Pangz tuz tros Nam tiênr haz uô mênhx hâu zov cheenhrr. Shông 1947, hur iz chuôv ntâus tsangv ntơưv chiênr khu 7 (Ninh Thuâns), đôngx chir tưz tuôs thâuv kror 43 shông. Đrul côngs haz pangz mangx lux ntâu tsuô xưs nghiêps cach mangs, đôngx chir lo Đangv, Têz qơưs khơưs ntâu phênhv nux yangx công jông: Hui chương Hôx Chir Minh; Công bê Anh hungx lưx lươngs vur trang pêx xinhv; thơưx chox tiênx bôir tiêu biêuv ntơưv Đangv haz cach mangs Viêtx Nam.

Hồ Mai (t.h)

681
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.