Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Tiv zix Lêr trânr trachx ntơưv nênhs Zir

16/03/2017 10:37 G3T+7

Thâuv uô lo tsêr yaz tar, ziv nênhs Zir tưs tsuv uô Lêr trânr trachx (chia bov đamv luz tsêr khor haz chor nênhs nhoz hur tsêr njiz cêr nox kangz nhoz jông, truôx saz uô nox).

Tsôngv box Zir uô nghi lêr trânr tsachx

Bangx tos tsuô chuôv lêr, thâuv sơưr nzur, cxuô lênhx hur tsêr uô cê njaik khu chuôz zênhx haz uô ntâu zangv nox truênx thôngr tsuô lêr côngv, hur ntơư par tuôr, mor blâuv kei njâuv… zos lêr vâts thâuv tưs tưz tsuv muôx. Nênhs Zir trâu tsuv côngv muôx 3 cxênhx nux grê: Tsuv tsir nênhz then, tsuv tsưr, sâuv saz hlo zos tsuv pus zơưs. Nuôr zos jas chia tuz nhuôs thor cxuô jangv jông tsuô vangx tsêr; tsưr tsêr uô tsâuk chor nênhs cxênhz jê, cưr tix fôngx zưs tưz pangz cxiv tsang tsêr haz cxiz chênhr côngv saz hur tsêr. Iz cxa nghi lêr tsêr yaz ntơưv nênhs Zir sưs li grang đêx, hluôr tơưk ndê sâuv tsêr; hlơưr fov ntơưr nox shir phangz haz lu ntơưr laz; grang fangx cxul shangz tso sâuv trôngx côngv tsêr yaz…

Bình Nhi (t.h)

791
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.