Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Đi Sim - net văn hoar jông gâux ntơưv nênhs Tax Ôi, Quangv Trix

19/07/2018 10:18 G7T+7

Tux đi Sim zos net văn hoar truênx thôngr ntêr lus ntơưv nênhs Tax Ôi, hênhx Đăk Rông, xênhr Quangv Trix.

Cêt cuav ntơưv đi Sim zos chor trôngx yôngz ntơưv chor gơưv tuz nxeik

Tux đi Sim lo uô tsuô đrăngz hli. Viv tsuô chor mo puv cêr kal hli jông mas chor tuz nxeik hluôs tror nrar tuôx txus chor qơư siz tênhv tov hangr đêx, chor tsêr Xu thơ môngs hur hangr jôngr chia siz thangv. Tux đi Sim tưz muôx puôs thâuv nzur, txus nhis nuôr tsinhv lo tuôr tsês kra tsuô cxuô cxênhx hluôs. Đi Sim zos jas chia chor tuz nxeik hluôs txus shông zuôr nhangz, zuôr vâur siz thangv, siz hu gâux, yuôz trăngx uô saz kâul leik.

Tux đi Sim thôngx li iz por thơưx ntơưv phangx phuôv siz luôs hur cêr gâux đrâuk, siz zuôr ntơưv nênhs Tax Ôi hos tsi muôx tas nav txir tso kror tưs nhuôs nhoz kror ntơư. Nuôr zos kror tiênr bôs hur saz xangr ntơưv pux tuz nhuôs nhoz hor nuôr.

Quốc Sỹ (Theo Báo ảnh Dân tộc miền núi)

436
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.