Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

“Bun vôc nămx” - Lêr hôix đâuk đêx ntơưv nênhs Los Tsuôs nhoz Lai Châus

14/12/2017 14:49 G12T+7

Lêr hôix "Bun vôc nămx"-Lêr hôix đâuk đêx ntơưv nênhs Los Tsuôs lo tsov cưv uô ntêx uô ntêx cxuô chiv kôngz.

Thor đêx côngz môngr ntơưv iz chuôz zis tiv zix

Phênhv lêr côngv thor chor xinhz tox pês pangz cuôs nangs chuô huv. Chor nênhs lâul hur jos, tsưr jos haz tuz nxeik hluôs khoz vangz, khoz đruôl, chu blôngx cuv ziv, ndâu… uô lơưr xuz đrông, suôz nangs lul. Chor nênhs ntơư ntông mov, nangr yo ntâuz môngl txus cxuô luz tsêr thor đêx, thor môngr ntux… Lus thor đêx lo uô gâux sênhr. Tsưr tsêr hlôngr ndêx muôl pux tuz nhuôs hu gâux thor xinh tox pêx chia nangs lul huv cheix kôngz lông, kôngz lông hluz jông, tsi tsuv cangz moz cxuôv hav. Hu gâux tangs, tsưr tsêr xuôs phưz has đêx hur iz luz huz tưz bangx tso ntơưv tol tsêr, đâuk tsuô chor nênhs thor đêx. Ntơư zos chor hanhx đôngx muôx nux grê. Phênhv hôix lo chuôz ntâuv cxuô lênhx uô cê môngl tov hangr đâuk đêx. Đrul saz xangr ntuz ntâu, lo côngz môngr ntâu mas lênhx tưs tưz xangr cuôs zus ziv ntuz đêx ntâu ziv jông.

Cxuô lênhx uô cê môngl tov hangr sis đâuk đêx

Bình Nhi (t.h)

2,365
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.