Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Anh hungx Dương Đưc Thungx

13/06/2019 14:48 G6T+7

Anh hungx Dương Đưc Thungx (zus shông 1954), minhx cxưx Langs, kuz tsêr nhoz xar Quôc Toanv, hênhx Trax Linhr, xênhr Cao Băng, môngl uô tuz tros hli 8/1974. Zơưv tưz môngl côngv jaiv phongr Kangz têz haz chiênr jix Hôx Chir Minh lus đruôl.

Anh hungx Dương Đưc Thungx iz făngz chor ntông muôx grê chos lo

Txix shông 1979 txus 1983, zơưv zos chiênr sir tuz tros tinhx nguêns Viêtx Nam uô hâux lưv kangz ntux pangz têz qơưs Campuchia. Zơưv tsinhr jungr camv, mưu trir, ntâus ntêx hur cxuô hâux lưv, hlang đhâu phiv liv, txov nhev, môngl cênhz pêx xinhv fôngx zưl, uô hâux lưv phat đôngs phong tsox cuânx tsungr, cxiv tsang chinhr cuênx, tsov cưv lưx lươngs ntâus nênhs fêv, tuôr truôx đrênhk tsôngv langx. Shông 1990, zơưv su chêr đôs pôngz đăngs jul haz đrul chuôz zis nhoz, uô nox ntơưv qơư yaz Binhx Phươc. Tror lus uô nênhx pêx xinhv, zơưv lo pêx xinhv “khơưs”  anh hungx, viv tsi tangs uô cinh têr coz mas zơưv tsinhv cxiv tsang haz tuôr tsês lo 2 thangx jôngr ntông muôx grê. Zơưv tưz lo Têz qơưs khơưs côngz bê Anh hungx Lưx lươngs vur trang pêx xinhv.

Hồ Mai (t.h)

1,037
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.