Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016
 • Jungr sir gâul mur Hoangx Văn Nô
 • 27/06/2019 10:21
 • Anh hungx Hoangx Văn Nô zus shông 1932, minhx cxưx Zir, kuz tsêr nhoz xar Ngocx Khê, hênhx Trungx Khanhr, xênhr Cao Băng.
 • Trung tươngr Đamx Văn Nguys
 • 20/06/2019 14:15
 • Trung tươngr Đamx Văn Nguys (1927 - 2015), tsinhv muôx bê hu Văn Chung, minhx cxưx Zir, kuz tsêr nhoz xar Xuât Tinhr (nhis nuôr zos xar Minh Khai), hênhx Thachx An, xênhr Cao Băngx.
 • Anh hungx Dương Đưc Thungx
 • 13/06/2019 14:48
 • Anh hungx Dương Đưc Thungx (zus shông 1954), minhx cxưx Langs, kuz tsêr nhoz xar Quôc Toanv, hênhx Trax Linhr, xênhr Cao Băng, môngl uô tuz tros hli 8/1974. Zơưv tưz môngl côngv jaiv phongr Kangz têz haz chiênr jix Hôx Chir Minh lus đruôl.
 • Anh hungx Bêr Văn Thanhx
 • 06/06/2019 10:02
 • Bêr Văn Thanhx zus shông 1946, minhx cxưx Nduôr, kuz tsêr nhoz xar Hôngx Quang, hênhx Quangv Hoax, xênhr Cao Băngx.
 • Bêr Văn Đanx
 • 30/05/2019 13:39
 • Anh hungx Bêr Văn Đanx, minhx cxưx Nduôr, zus shông 1931 nhoz xar Quang Vinh, hênhx Phucx Hoax, xênhr Cao Băngx. Hli 1/1949, đôngx chir xung phong môngl uô bôs đôis, môngl ntâu chiênr jix.
 • Anh hungx Đinh Văn Mâur
 • 16/05/2019 13:52
 • Đinh Văn Mâur, minhx cxưx Minhx Jênhx, zu shông 1924 ntơưv xar Phuc Khanhr, hênhx Yên Lâps, xênhr Phur Thos. Shông 1949, đôngx chir môngl hoatx đôngs cach mangs.
 • Pux Anh hungx Neang Nghers
 • 09/05/2019 14:31
 • Neang Nghers shang hnuz 1/1/1942 hur iz tsêr nênhs Khmer muôx truênx thôngr cach mangs nhoz xar Ô Lâm, hênhx Tri Tôn, xênhr An Giang.
 • Anh hungx lưx lươngs vur trang Điêv Caiv
 • 18/04/2019 09:24
 • Điêuv Caiv (1948 - 1969) bê tas zos Điêuv Văn Caiv, tsinhv muôx bê uô “Konx Trô” (du cich nhuôs zâu), zos minhx cxưx Chơro, zus shông 1948 ntơưv xar Tuc Trưng, hênhx Đinhs Quanr, xênhr Đôngx Nai.
 • Tsêr zor Tuôz nênhs Siu Pơi
 • 11/04/2019 09:40
 • Siu Pơi zus shông 1928 hur iz luz chuôz zis nênhs Gia Rai pluôs nhoz jos Bôn Chơ Ma, xar Ia Trôk, hênhx Ia Pa, xênhr Gia Lai. Bur 13 shông, Siu Pơi nhias cêr chuôz zis mông pês hênhx nrar theix zor cơưv ntơưr.
<< <  6  7  8  9  10  > >>
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.