Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016
 • Anh hungx Đinh Kax Meor
 • 24/10/2019 10:34
 • Đinh Kax Meor (tsinhv huu uô Đinh Văn Meor), minhx cxưx H'rê, nhoz jos Rê, xar Sơn Kix, hênhx Sơn Hax, xênhr Quangv Ngair. Hur ntâus tsangv tir Mir, zơưv zos xar đôis trươngv ntơưv hênhx Sơn Hax.
 • Anh hungx Hoangx Văn Lươngs
 • 10/10/2019 10:14
 • Hoangx Văn Lươngs (zus shông 1956) ntơưv thangx tsangv 2A, xar Tân Phur, hênhx Tân Sơn, xênhr Phur Thos. Hli 4/1974, zơưv sâu ntơưr thor môngl uô tuz tros haz uô hâux lưv ntơưv Binh chungv Đax công, zơưv môngl côngv 35 chuôv ntâus tsangv sâuv cxuô yangr tros haz chiênr trươngx Viêtx Nam, Thaiz, Los Tsuôs, Campuchia.
 • Anh hungx Trương Hưur Dem
 • 03/10/2019 10:24
 • Đôngx chir Trương Hưur Dem zus shông 1932, minhx cxưx Zir, kuz tsêr nhoz xar Minh Tâm, hênhx Nguên Binhx, xênhr Cao Băngx. Zơưv môngl uô tuz tros hli 1/1954. Txix shông 1966 - 1977, zơưv hâux lưv, ntâus tsangv sâuv ntu cêr Hôx Chir Minh.
 • Anh hungx Trinhs Trongs Thâps
 • 26/09/2019 09:21
 • Đôngx chir Trinhs Trongs Thâps zus shông 1951, minhx cxưx Langs, kuz tsêr nhoz xar Cai Lôs, hênhx Quangv Hoax, xênhr Cao Băngx, môngl uô tuz tros hli 8/1969.
 • Anh hungx Triêus Văn Baor
 • 19/09/2019 09:53
 • Triêus Văn Baor zus shông 1932, minhx cxưx Zir, kuz tsêr nhoz xar Trir Viênr, hênhx Trungx Khanhr, xênhr Cao Băngx. 14 shông, zơưv xang xur ntơưv trôngx qơư, tsơưv tangs hnuz tangs mo tưz đamv bov hâux lưv xang ntâuz ntơưr cxix cxuô, huv six.
 • Anh hungx Triêus Xuân Tâng
 • 12/09/2019 15:37
 • Triêus Xuân Tâng zus shông 1946, minhx cxưx Langs, kuz tsêr xar Quôc Dân, hênhx Quangv Uyên, xênhr Cao Băngx. Txix shông 1967 txus shông 1973, tix lâul môngl pangz Los Tsuôs cxiv tsang cơ sơv cach mangs ntơưv xênhr Luông Pha - Bang.
 • Anh hungx Phan Thanh Quyêt
 • 15/08/2019 15:08
 • Phan Thanh Quyêt zos minhx cxưx Zir, kuz tsêr nhoz xar Hôngx Đinhs, hênhx Quangv Hoax, xênhr Cao Băngx, môngl uô tuz tros shông 1970 thâuv pur 20 shông, thuôx Tiêuv đoanx 35 Bôs Tư lênhs Binh tsung Đax công.
 • Anh hungx phar bongs Nông Văn Viêtx
 • 08/08/2019 15:05
 • Nông Văn Viêtx zus shông 1938, minhx cxưx Zir, kuz tsêr nhoz xar Phong Châu, hênhx Trungx Khanhr, xênhr Cao Băngx, môngl uô tuz tros hli 4/1962.
 • Anh hungx Lir Văn Mưu
 • 31/07/2019 18:28
 • Anh hungx Lir Văn Mưu (1934 – 1950) minhx cxưx Zir, kuz tsêr nhoz xar Đôcx Lâps, hênhx Quangv Uyên, xênhr Cao Băngx.
 • Anh hungx La Văn Câux
 • 18/07/2019 14:49
 • Anh hungx La Văn Câux, minhx cxưx Nduôr, zus shông 1932 nhoz hênhx Trungx Khanhr, xênhr Cao Băngx. Đrul saz nzu nênhs fêv, muôx 16 shông, La Văn Câux tưz sâu ntơưr thor môngl uô tuz tros haz lo biên chêr tsuô Đais đôis 671 (Trung đoanx Cao-Băc-Langs), Đais đoanx 316 (nhis nuôr zos Trung đoanx 174, Sư đoanx 316).
<< <  5  6  7  8  9  > >>
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.