Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016
 • Trăngx Khui ntơưv nênhs Bru - Vân Kiêux
 • 18/01/2018 09:14
 • Trăngx Khui ntơưv nênhs Bru - Vân Kiêux zos zangv trăngx khênhx chia jiênr tav, biêuv đatx tinhx camv, saz xangr lus cuan hêx tsôngv langx, xênhv, jêx jos.
 • Tsaz blêx yaz ntơưv nênhs Nduôr
 • 11/01/2018 09:54
 • Trơưs phong tux ntơưv nênhs Nduôr nhoz Cao Băngx, txus tsuô hli Ziv ntux, thâuv pux tuz nhuôs jêx jos tror kangz uô lov jêv ntưl uô lêr côngv blêx yaz.
 • Chiêng Tha ntơưv nênhs B’râu
 • 21/12/2017 09:45
 • Nênhs B’râu nhoz Kon Tum, chiêng Tha zos chuôz zênhx thiêng, tsuôs zôngv tsuô tsưr xinhz hur chor nghi lêr tiv zix xưs li lêr gâul tưv, chaix tangs mor nox, lêr phôngv blêx yaz…
 • Đaiv lêr Lunx ntơưv nênhs Chơ Ro
 • 07/12/2017 09:55
 • Nênhs Chơ Ro, đaiv lêr zos chuôz zênhx muôx grê, tangr tưs tưz tsuv muôx hur cxuô trôngx yôngz, hnuz cơưv chei… ntơưv xênhv.
 • Tux hu plil ntơưv nênhs Nduôr
 • 20/11/2017 13:39
 • Nênhs Nduôr xangr, tuôz nênhs chiax nhoz oz phênhv chêr nênhs haz njux plil. Têx thâuv, viv lis zos az tsi mas tsuv pôngz plil zuôr tsuv hu plil tror lus. Hur lêr hu plil, vâtx muôx grê hlo zos luz yo ntơưv tus nênhs lo hu plil.
 • Lêr côngv mor blêx yaz ntơưv minhx cxưx Nduôr
 • 09/11/2017 09:51
 • Nênhs Nduôr nhoz Sơn La xangr mas, chia muôx iz chiv kôngz jông mas tsuv muôx pangz mangx ntơưv tsưr xinhz đêx angr, pus zơưs. Viv li, uô ntêx zuôr sâu blêx, cxuô chuôz zis por lênhx uô lêr côngv mor blêx yaz (chôm khauv mơr) chia uô tsâus pus zơưs, tsưr xinhz đêx angr.
 • Lêr thor cheix ntơưv nênhs Chu nhoz Ênhs Bair
 • 12/10/2017 14:36
 • Lêr thor cheix zos iz net văn hoar tiv zix ntơưv minhx cxưx Chu, đrul saz xangr thor cuôs cheix ntux yaz kôngz jông. Cxuô zangv côngv lêr thor cheix muôx buô, keiz, chơưr, par krưr, nhiax jangx khuv zênhz khuv…
<< <  5  6  7  8  9  > >>
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.