Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016
 • Ntâu hoatx đôngs “Lov jêv Tsaz Đôcx lâps” ntơưv Jos Văn hoar - Du lix cxuô minhx cxưx Viêtx Nam
 • 31/08/2018 09:54
 • Jas yangz đuô 73 shông Hnuz Cuôr khanhr 2/9, txix hnuz 31/8-30/9, ntơưv Jos Văn hoar - Du lix cxuô minhx cxưx Viêtx Nam (Đôngx Mô, Sơn Tâi, Hax Nôis) tưz muôx tơưv ntâu hoatx đôngs hli 9 đrul chuv đêx “Lov jêv Tsaz Đôcx lâps”. Kror qơư nhânr hoatx đôngs hli 9 zos không jan “Caz phiên xưr Lngs”, tror uô tơưv không jan muôs zuôr, siz pâur hangx huv, siz njiz zos lưu, sinh hoatx văn hoar muôx ntâu săc maux văn hoar xênhr Langs Sơn.
 • Đruôl angr ntơưv nênhs Cor, Quangv Nam
 • 16/08/2018 14:05
 • Đruôl angr zos iz hur chor nhax cux lâul hlo ha thiêng liêng lo nênhs Cor nhoz thangx tsngv Kâuv têz Trax My (Quangv Nam) tuôr tsês haz por phưv.
 • Gơưv đruôl tôngx Lô Lô - bov vâts têz qơưs
 • 26/07/2018 10:29
 • Gơưv đruôl tôngx ntơưv nênhs Lô Lô zos vâts lâul tiv zix, muôx grê tưz lo côngs nhênhx bov vâts têz qơưs. Đruôl lo trang trir ntâu hoa văn tiv zix li: cêr ndangx song song til lus hur plơưr, vongx khênhx châmr, shênhv tuôz nênhs nangr khâuz ndơưk cach điêus…
 • Nghêx ntul ntâuz txaix ntơưv nênhs H’re nhoz Quangv Ngair
 • 12/07/2018 09:20
 • Jos Teng, xar Ba Thanhx, huênhx Ba Tơ xênhr Quangv Ngair zos qơư nhoz ntơưv nênhs H’re tsinhv tuôr lo nghêx ntul ntâuz txaix truênx thôngr. Thâuv kror shang tưz puv nav nhoz iz făngz ntơưv tus ndix ntul, cuz saz lus tôngx xur chia ntul ntâuz, fuôv ntông. Nhuôs nxeik jos Teng hluz lus tưz lo nav kra tôngx xur, trâuk gangx.
 • Lêr thor lus nangs ntơưv nênhs Cor
 • 05/07/2018 14:13
 • Thor lus nangs zos nghi lêr kôngz lông muôx puôs thâuv nzur ntơưv minhx cxưx nênhs Cor nhoz xênhr Quangv Ngair haz Quangv Nam.
 • Nênhs Chăm Bax La Môn phôngv tsêr yaz
 • 28/06/2018 10:20
 • Nênhs Chăm, luz tsêr zos linh hônx, zos không jan thiêng liêng, zos qơư côngv pus zơưs. Thâuv cxiv tsang luz tsêr, chia ndu txus txax njil pus zơưv txir côngz, tsưr tsêr bangx lêr vâts lus tsêr yaz haz hu txir nênhs, nênhs cxênhz jê tuôx zus tsêr chia phôngv haz côngs nhênhx zus luz tsêr.
 • Hôis “Hnuz chair chuô” ntơưv tsôngv box Chu Thanh Phanr
 • 22/06/2018 10:23
 • Hôis "Hnuz chair chuô” tsinhv hu uô “caz tinhx” Đôngx Văn nhoz hênhx Binhx Liêu (Quangv Ninh). Nax shông, txus hnuz xaz 4/4 hli ntux, nênhs Chu nhoz cxuô luz jos ntơưv nuôr tơưv hur tsêr môngl los six nzur tsuôs tror lus tsêr thâuv hnuz tưz pôngz kror.
 • Lêr thor lus nangs ntơưv minhx cxưx Khuz Thơưx
 • 14/06/2018 15:08
 • Nênhs Khuz Thơưx xangr mas uô kangz tsêz kôngz, đrul saz xangr chiv kôngz lo ntâu, tsuv tsov cưv lêr hôis thor ntux lus nangs, thor cuôs nangs chuô huv chia kôngz lông hluz jông, sâu lo kôngz ntâu; thor tsưr xinhz pangz tuôz nênhs, por vêv kôngz lông tsi manglntux kruôr.
 • Lêr hôis Điêns Trươngx Pus nhoz Quangv Ngair
 • 07/06/2018 09:11
 • Điêns Trươngx Pus zos qơư côngs đôngx đôngx cxuô minhx cxưx sâuv thangx tsangv hênhx Trax Bôngx (Quangv Ngair) côngv tsưr Thiên Y A Na, Tưr vis tsưr xinhz têz, Thiên hâus Thanhr Mâur, đưc Quan Thanh đrul oa vis thânx muôx côngs hur hâux lưv krêz đêx angr zos Trânr Quôc Công Buix Tar Hanr haz Quan chiêur vương Mai Đinhx Dongr.
<< <  3  4  5  6  7  > >>
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.