Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016
 • Anh hungx Y Bih Alêô
 • 21/02/2019 10:00
 • Y Bih Alêô shang shông 1901 ntơưv Buôn Niêng, xar Ea Nuôl, thix xar Buôn Ma Thuôx (nhis hnuôr zos đrôngl Buôn Ma Thuôx). Zơưv zos iz tus trir thưc nênhs Ê đê, lo nênhs Phangz Cir kruôz kra ntơưv Tsêr cơưv cxênhx I Phap – Đê.
 • Săm Brăm haz phong tsox “Ðêx xu”
 • 14/02/2019 16:05
 • Săm Brăm zos minhx cxưx Chăm H’roi nhoz jos Suôir Cher nhis hnuôr nhoz tsuô xar Phươc Tân, hênhx Sơn Hoax, xênhr Phur Yên zos iz lênhx cưs yuôx, txir hnênhz. Shông 1935, zơưv iz suôz hu phong tsox sơưr ntâus tir Phangz Cis đrul iz zangv yaz hlo.
 • Kpă Or - Pux anh hungx jos Bacx
 • 17/01/2019 15:09
 • Kpă Or zos kuôl pux nênhs Gia Rai ntơưv xênhr Gia Lai lo khơưs côngz bê Anh hungx lưx lươngs vur trang pêx xinhv ntu ntâus tir Mir.
 • Pux tsưr hangr jôngr njuôz Ka Nhôir
 • 10/01/2019 09:46
 • Pus Ka Nhôir tsinhv hu uô Ka Hoaix, nênhs Cơ Ho, shang ntu shông 1912 - 1914 ở jos Đôngx Đox, xar Đinh Lax (nhis nuôr xar Tân Nghiar), hênhx Di Linh, xênhr Lâm Đôngx.
 • Phuz teik hluôr tơưk Ôi Ât
 • 27/12/2018 10:00
 • Ôi Ât zos thuv linhr jas khơưv nghiar grul ntêr 3 shông (1904-1907) ntơưv tsôngv box Giarai haz iz bôs phâns nênhs Ê đê, Bana nhoz Cheoreo, An Khê, xênhr Gia Lai. Zơưv lo nênhs Têi Nguên tsang hu uô phuôz teik hluôr tơưk.
 • Y Jut H’Wing - Tus nhuôs ưu tur ntơưv minhx cxưx Ê đê
 • 20/12/2018 10:32
 • Y Jut H'Wing shang shông 1888 ntơưv jos Krăm, xar Ea Tiêu, hênhx Krông Ana, xênhr Đăk Lăk. Thâuv zâu, zơưv zos shuv xinhz Tsêr cơưv cxênhx I Phap – Rađê Buôn Ma Thuôx, uô kangz môngl Huêr cơưv trung hocx. Cơưv tar, zơưv tuôv xênhv lus tsêr cơưv Phap - Rađê chia kra ntơưr. Zos los six coz lus Phap, Y Jut cênhz fôngx zưs xưs li Y Ut, Y BLul nrar kâur tưs La tinh haz vânx Ê đê sâu bôs bê ntơưr sâu Ê đê nhis nuôr.
 • Thuv linhr Ama Jhao
 • 13/12/2018 13:46
 • Ama Jhao bê tas hu uô Y Yên Ayũn, shang shông 1840 ntơưv jos Tung, kuôl đrôngl Buôn Ma Thuôx hnuz nuôr muôx li 16 km.
<< <  1  2  3  4  5  > >>
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.