Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016
 • Tsaz Ngar jas ntơưv minhx cxưx Co
 • 31/03/2017 10:46
 • Tsaz Ngar jas ntơưv minhx cxưx Co nhoz xênhr Quangv Ngair lo uô tsuô chor hli kangz shông, thâuv sâu kôngz lông tangs.
 • Tiv zix Lêr trânr trachx ntơưv nênhs Zir
 • 16/03/2017 10:37
 • Thâuv uô lo tsêr yaz tar, ziv nênhs Zir tưs tsuv uô Lêr trânr trachx (chia bov đamv luz tsêr khor haz chor nênhs nhoz hur tsêr njiz cêr nox kangz nhoz jông, truôx saz uô nox).
 • Lêr tar saz ntơưv nênhs Chăm Bax Ni - Ninh Thuâns
 • 10/03/2017 09:48
 • Lêr tar saz lo tsov cưv tsuô chor kuôl pux txix 9 txus 15 shông, zos iz nghi lêr zov chênhr, tiv zix nhoz hur hêx thôngr nghi lêr luz nênhx ntơưv nênhs Chăm Bax Ni, xênhr Ninh Thuâns. Chia uô lêr, tsưr tsêr zuôr cxul haz uô jông gâux tsêr uô lêr; uô par truênx thôngr Chăm chia côngv…
 • Côngv hangr jôngr ntơưv nênhs Hax Nhix
 • 16/02/2017 13:44
 • Nênhs Hax Nhix nhoz fangz hnuz pôngz Kâuv têz has tsongs haz xar Yr Tir, xênhr Laox Caz has jênhs muôx kror cênhz côngv hangr jôngr, hangr đêx; saiz hangr jôngr sưs li sar chiax, zos tsêr tir thair tsuô côngx đôngx.
 • Lêr hôix Tur Tiv ntơưv minhx cxưx Giair
 • 23/12/2016 09:56
 • Lêr hôix Tur Tiv (côngv xinhz đêx angr) ntơưv minhx cxưx Giair nhoz Lai Châus lo uô tsuô luz 2 hli ntux nax shông. Nuôr zos iz cêr njênhk zov chênhr ntơưv luz nênhx tâm linh minhx cxưx Giair, chia thor xinhz đêxx angr zus qơư nhoz pangz chia njiz cêr nox kangz nhoz jông.
<< <  1  2  3  > >>
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lượng người tham gia BHYT toàn tỉnh tính đến ngày 31/12/2016, đạt 81%, vượt 2,5% so với chỉ tiêu theo Nghị quyết 1167 của Thủ tướng Chính phủ.

* Lah rnoh bu nuyh rvăt Sam bŭt n’kar săk y tế tâm lam n’gor kơp ntơm lơ 31/12/2016, gĕh kan 81%, lơ 2,5% đah nau nchră đă kan Nau jrŭ 1167 bơh Thủ tướng Chính phủ.

* Zos chor nênhs tuôx côngv BHYT tangs nro xênhr xangv txus hnuz 31/12/2016, lo 81%, yangx 2,5% so li chiv tiêu trơưs Nghis cuêt 1167 ntơưv Thuv tươngr Chinhr phuv.