Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Trong têh bri dak 28 iơh hô ngăn

13/07/2017 10:31 G7T+7

Trong têh bri dak 28 ntơm bơh bon têh Gia Nghĩa tât ta xă Nâm N’đir (Krông Nô) abaơ dôl ma iơh m’hĭk hô ngăn, bư mô uĕh tâm nau hăn bơh rĭ bơh aơ, bĭt rdeh rdeng ndu ndơ n’hanh hăn pah kan bư mir jan ba bơh bu nuyh bon lan tâm ntŭk.

Âk ntŭk lŭ klêr âk hô ngăn, ntu “dak hăt” dak bŏk” rlau nar rlau âk, lach ngăn gĕh nau tâm tom rdeh lah hăn ta trong aơ. Mĭn lah ăp ntŭk pah kan nkra trong aơ pah kan ân ngăch gơi nkra tay trong ân uĕh. Bu nuyh bĭt rdeh hăn rŏ trong aơ uănh nê nê trong lor ma hăn, mô dơi bĭt rdeh ngăch ir gơi mô gĕh mbrah rdeh lah hăn ta trong aơ.

Trong têh bri dak 28, găn ta xă Dak Ha (Dak Glong) gĕh âk ngăn ntu “da hăt”, “dak bŏk”

Mhe bôk yan mih, khă nĕ trong têh 28 bri dak găn ta xă Quảng Phú (Krông Nô) bâ, m’hĭk iơh hô ngăn

Ăp “ntu hŭng dak bŏk” ta trong aơ jêng dăk tŭp mbah bu nuyh bĭt rdeh hăn rŏ trong

Du ntŭk trong găn ta xă Nâm N’đir (Krông Nô) neh lŭ nchŭn ka lơ yor trong iơh mô hôm uĕh

Y Sơn

1,033
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số căn nhà được xây dựng cho các gia đình chính sách trên địa bàn tỉnh từ nguồn Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” tính từ năm 2012 đến nay.

* Lah rnoh wâl dơi ndâk nkra ân ma ăp r’năk gĕh nhâm soan ma bri dak tâm lam n’gor tă bơh Prăk “Ntrok kah gĭt nhâm soan” kơp ntơm năm 2012 tât abaơ.

* Zos chor tsêr lo uô tsuô chor chuôz zis chinhr sach sâuv thangx tsangv xênhr ntơưv Pênhr “Thêv tsax pâux njil” xangv txix shông 2012 txus nuôr.