Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016
 • Chiênr sir yaz tar saz hur tuz tros
 • 01/06/2017 10:14
 • Trơưs Trung đoanx 994 (Bôx Chiv hui Cuân sưs xênhr), đhâu 3 hli yangz shuv hur môi trươngx tuz tros, 490 chiênr sir yaz shông 2017 ziv hnuz tưz tar saz.
 • Uô jông saiz chor par thangx tsi bov đamv an toanx vêv xinhz thưx phâmv muôs cxuô kror
 • 18/05/2017 14:39
 • Nhis nuôr, ntơưv ntâu cơ sơv muôs, tsêr muôs thangz nzir jê chor tsêr cơưv sâuv thangx tsangv chor xar nhoz tuz, nhoz đêz, tiv zix mas chor tsêr cơưv cxênhx I, cxuô zangv par thangx tsi pâuz mênhx cơ sơv uô, thanhx phênhx, tsi muôx six nhôngl sir zôngv… lo muôs cxuô kror, công khai, ntâu đuô hlo mas zos ntơưv chor tsêr cơưv nhoz thangx tsangv chôngz minhx cxưx nênhs tsơưs.
 • Cxơưx tuôz zưv tai nans pôngz đêx ntơưv chor pangs tsi muôx bangv kra
 • 16/05/2017 09:08
 • Nhis nuôr, sâuv thangx tsangv xênhr muôx los six ntâu pangs ntiv đêx zus njêl haz tsuôk kôngz lông. Li ntơư, tangs sis, ntâu pangs đangr, tuz, ntâu luz kror tuz tso tsês tsi cxul bangv kra los sis bangv has kra tưz poz, xêz tsi mênhx pêv, cxơưx tuôz zưv tai nans, tiv zix mas pôngz đêx.
 • Sir jul xưv lir “yêz đôx chêr”
 • 21/04/2017 10:31
 • Nôngz nhôngl đhâu, ntâu lênhx thanhs nhanhs, thiêur niên sâuv thangx tsangv thix xar Gia Nghiar haz hênhx Đăk Mil tsinhr sir zôngv “yêz đôx chêr” chia lưr (zangv yêz mair lo hlôngr cêt câur txơưr thâuv yaz), uô đrông đror, pôngz an tsâts tưs.
 • Cxangz nzir pâuz chai tsuô pêx xinhv jos Bu Rwah
 • 02/03/2017 14:36
 • Phongx Canhv sat zos thôngs, Công an xênhr haz Công ti Pangx tênhz Đăk Nông kror uô cê kruôz ntuôl pâuz lus chia zos thôngs, an toanx sir zôngv pangx tênhz tsuô pêx xinhv jos Bu Rwah, xar Đăk N’drung (Đăk Song).
<< <  1  2  3  4  5  > >>
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.