Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016
 • Gia Nghiar tror kangz muôx tinhx tsangx tsinhz nangv ntul, plơưr cêr
 • 29/09/2017 09:50
 • Nôngz nhôngl đhâu, tsơưv tas chor nganhx tsưc năng thix xar Gia nghiar tưz sir jul zaiv cêr, jaiv toav ntul, plơưr cêr tsuv pêx xinhv tsinhz nangv chia uô langx luôv, muôs zuôr, tangz sis tsuôs uô kangz iz luz six lur, tinhx tsangx nuôr tror kangz muôx tuôx.
 • Đăk Mil, ntâu shuv xinhz tsinhv zuôv cêr luôx Zos thôngs cêr angr
 • 21/09/2017 15:16
 • Hlang tsuô shông cơưv yaz 2017-2018, tsơưv tas chor tsêr cơưv sâuv thangx tsangv hênhx Ðăk Mil tưz đrul lưx lươngx canhv sat zos thôngs zor zux tsuô shuv xinhz uô jông trơưs luôx Zos thôngs cêr angr, tangz sis tinhx tsangx shuv xinhz zuôv cêr luôx zos thôngs tsinhv yuôr ntâu.
 • Ngui hiêmv ntơưv đêr tso yangr
 • 14/09/2017 10:17
 • Nôngz nhôngl đhâu, chinhr cuênx cxuô cxênhx, chor nganhx tsưc năng tưz muôx ntâu ntâuz ntơưr kra, cui đinhx lus zus đêr huv chei haz an toanx.
 • Pangz “pênhr nghêx nghiêpx” tsuô nênhs cxuv
 • 07/09/2017 09:55
 • Tsêr chuôz Đăk P’lao (trưx thuôx Tôngv cux VII, Bôx Công an) nhoz sâuv thangx tsangv xar Đăk Som (Đăk Glong) nhis nuôr tangz tov chuôz, cangr haz caiv tox yangx 1.100 tus nênhs cxuv nhoz ntâu shông đrul chor txiv phuôz chuôz tangv, tuô nênhs, muôs zuôr ma tuir, đăngs nxuô phuôz chuôz tangv…
 • Cxiz chênhr đuô haz hâux lưv phangx, tangr tai nanx pôngz đêx ntơưv nhuôs zâu
 • 17/08/2017 10:15
 • Nôngz nhôngl kror đhâu, tsơưv tas tưz lo cxuô cxênhx, nganhx, trôngx qơư ban hanhx ntâu văn banv, cêr hoaix tơư kra, kra uô hâux lưv phangx, tangr tai nanx pôngz đêx tangz sis tinhx tsangx nhuôs zâu tuôs viv pôngz đêx ntơưv ntâu trôngx qơư hur chaix su ntux cuz tsinhv muôx cxangz, tiv zix mas nhuôs zâu nhoz thangx tsangv minhx cxưx nênhs tsơưs, thangx tsangv nhoz tuz, nhoz đêz.
 • Xênhr cêr 2 poz ntâu hênhr
 • 10/08/2017 10:02
 • Xênhr cêr 2 (tsinhv hu uô xênhr cêr 682) ntêr 24 km, txus ntơưv xar Nam Binhx (Đăk Song) txus xar Đưc Manhs (Đăk Mil) poz ntâu hênhr.
 • Têz qơưs cêr 28 poz ntâu hênhr
 • 13/07/2017 10:31
 • Têz qơưs cêr 28 txuôs ntêr ntơưv thix xar Gia nghiar txus xar Nâm N’đir (Krông Nô) nhis nuôr tangz tov poz hênhr, tsi jông môngl lus, muôs zuôr hangx huv haz pêx xinhv uô nox uô hâuk hur thangx tsangv.
 • Tinhx trangx cxuv chai ntul cêr an toanx zos thôngs sâuv têz qơưs cêr 14 tsinhv muôx ntâu cuz nxur
 • 29/06/2017 10:29
 • Nôngz nhôngl đhâu, tsơưv tas chor cơ cuan tsưc năng tưz ntâu jas khu, zaiv cêr chor hanhx vi cxuv chai ntul cêr an toanx zos thôngs, tsinhz nangv plơưr, ntul cêr chia par caz, muôs zuôr langx luôv cxuv chai lơưr ntul cêr Têz qơưs 14 ntu môngl đhâu thangx tsangv xênhr, tangz sis tinhx tsangs sâuv tsinhv muôx ntâu cuz nxur. Li ntơư tưz uô đơưv cêr, pôngz an toanx zos thôngs tsuô tuôz nênhs haz yêz môngl lus.
 • Hangr đêx Đăk R’tih 1 tangz tov tsuv “tuô tuôs”
 • 22/06/2017 10:09
 • Hangr đêx Đăk R’tih 1 ntưl đhâu chor phươngx Nghiar Tân haz Nghiar Phur (Gia Nghiar) nhoz yênhx puô shông lus nuôr tangz tov muôx ngui cơ tsuv “cxuôv tsês” viv pêx xinhv lâuz angr, nangv tsinhz tsi zos chai chia uô tsêr nhoz, uô langx luôv.
<< <  1  2  3  4  5  > >>
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.