Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016
 • Cxiz chênhr bov đamv an ninh tsâtx tưx Tsaz Nguên đanr 2018
 • 26/01/2018 14:02
 • Chia bov đamv an ninh tsâtx tưx hur Tsaz Nguên đanr 2018, nhis nuôr, cxuô nganhx tsưc năng, chinhr cuênx cxuô cxênhx tangz tov cxiz chênhr ntâu biênx phap nghiêpx vux chia puv pâuz, tangr, tir cxuô zangv nênhs cxuv lus tsâtx tưx tsôngv langx, tsâtx tưx an toanx zos thôngs; bov đamv an toanx truôx đrênhk chor thangx tsangv mux tiêu, thangx tsangv zov chênhr sâuv thangx tsangv xênhr.
 • Tox tsongs bov đamv an toanx zos thôngs hur kangz shông
 • 05/01/2018 08:59
 • Jas Tsaz dương lix haz Tsaz Nguên đanr shông nuôr, lưx lươngx canhv sat zos thôngs tangs nro xênhr krêz jas cao điêmv chia kra ntâu biênx phap tuôr truôx tsâtx tưx an toanx haz phangx tangr tai nanx zos thôngs; nôngz nhôngl chuôz uô txix hnuz 16/12/2017- 4/3/2018.
 • “Kror muôl thânx” nhoz Đăk Ru
 • 29/12/2017 10:05
 • Chia chênhr phangx tangr cxuô zangv nênhs cxuv, têx nanx tsôngv langx…, WBPX xar Đăk Ru (Đăk R’lâp) tưz tsês iz phênhv nhiax ntơưv trôngx qơư cênhz hu grul tsôngv langx cxul nja 10 camera an ninh nhoz ntâu ntu cêr zov chênhr sâuv thangx tsangv.
 • Đăk Mil, ô nhiêmr nqu pang krang cax phê
 • 23/11/2017 08:53
 • Hênhx Đăk Mil muôx yangx 250 kror txul kkrang cax phê hoatx đôngx trơưs chiv, phênhv ntâu por lênhx nhoz hur thangx tsangx nênhs nhoz chôngz, lơưr ntul têz qơưs cêr, xênhr cêr. Nhis nuôr, pêx xinhv sâuv thangx tsangv hênhx tangz tov môngl txus chiv sâu cax phê shông 2017.
 • Ngui haix par thangx tov ntêx trôngx lôngl tsêr cơưv
 • 20/11/2017 13:39
 • Nhis nuôr, tsơưv tas muôx cui đinhx txưr muôs par thangx tov ntêx trôngx lôngl tsêr cơưv, tangz sis, ntơưv ntâu tsêr cơưv nhoz tuz, nhoz đêz, thangx tsangv nênhs tsơưs, cxuô zangv par thangx, đêx hâuk, đôx uô si nhuôs zâu tsi pâuz mênhx pêv hâur pâuk uô, muôx yưv lo muôs, tiêmx ânv ngui cơ tsi an toanx vêv xinhz thưx phâmv.
 • Cxiz chênhr sâu cxuô zangv vur khir tưx uô hur pêx xinhv
 • 26/10/2017 09:27
 • Nôngz nhôngl đhâu, chia hâux lưv sâu cxuô zangv vur khir, yuôx tơưk chik, công cux pangz muôx nux grê, Phongx Canhv sat cangr hanhx chinhr lus tsâtx tưx xar hôix (PC64) tưz zov chênhr muôx ntâu hinhx thưc sưs li: Chênhr mangx vai tsox nênhs muôx côngz bê hur hâux lưv kruôz ntuôl, kruôz hu pêx xinhv; đênhr saz chuôz kruôs haz pangz lương thưx tsuô chor nênhs tuôv zênhv chox tuôx nux vur khir, yuôx tơưk chik, công cux pangz… Đhâu ntơư, iz trux uô lo thôngx zênhv chôngz hur pêx xinhv, pangz mangx đamv bov an ninh tsâtx tưx sâuv thangx tsangv xênhr.
 • Xênhr cêr 3 tsuv poz ntâu hênhr
 • 19/10/2017 10:20
 • Xênhr cêr 3 ntêr yangx 36 km, môngl đhâu chor xar: Đăk Săk, Đưc Minh, Long Sơn (Đăk Mil) haz Nam Xuân, Đăk Sôr (Krông Nô).
<< <  1  2  3  4  5  > >>
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.