Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016
 • Cxiz chênhr đuô haz hâux lưv phangx, tangr tai nanx pôngz đêx ntơưv nhuôs zâu
 • 17/08/2017 10:15
 • Nôngz nhôngl kror đhâu, tsơưv tas tưz lo cxuô cxênhx, nganhx, trôngx qơư ban hanhx ntâu văn banv, cêr hoaix tơư kra, kra uô hâux lưv phangx, tangr tai nanx pôngz đêx tangz sis tinhx tsangx nhuôs zâu tuôs viv pôngz đêx ntơưv ntâu trôngx qơư hur chaix su ntux cuz tsinhv muôx cxangz, tiv zix mas nhuôs zâu nhoz thangx tsangv minhx cxưx nênhs tsơưs, thangx tsangv nhoz tuz, nhoz đêz.
 • Xênhr cêr 2 poz ntâu hênhr
 • 10/08/2017 10:02
 • Xênhr cêr 2 (tsinhv hu uô xênhr cêr 682) ntêr 24 km, txus ntơưv xar Nam Binhx (Đăk Song) txus xar Đưc Manhs (Đăk Mil) poz ntâu hênhr.
 • Bôx luôx Dân sưs
 • 10/08/2017 08:55
 • Bôx Luôx Dân Sưs sur 91/2015/CH 13 hnuz 24/11/2015 ntơưv Cuôr Hôis Têz qơưs Côngx Hoax Xar Hôis Chuv nghiar Viêtx Nam muôx 6 phênhv, 27 yôngx, 689 grêi. Bôx Luôx Dân Sưs sur 91/2015/CH 13 hnuz 24/11/2015 muôx nux grêi thi hanhx txix hnuz 01/01/2017, Bôx luôx Dân sưs sur 33/2005/CH 11 zuôr tangs nux grê thâuv Bôx luôx Dân sưs nuôr muôx nux grê.
 • Têz qơưs cêr 28 poz ntâu hênhr
 • 13/07/2017 10:31
 • Têz qơưs cêr 28 txuôs ntêr ntơưv thix xar Gia nghiar txus xar Nâm N’đir (Krông Nô) nhis nuôr tangz tov poz hênhr, tsi jông môngl lus, muôs zuôr hangx huv haz pêx xinhv uô nox uô hâuk hur thangx tsangv.
 • Tinhx trangx cxuv chai ntul cêr an toanx zos thôngs sâuv têz qơưs cêr 14 tsinhv muôx ntâu cuz nxur
 • 29/06/2017 10:29
 • Nôngz nhôngl đhâu, tsơưv tas chor cơ cuan tsưc năng tưz ntâu jas khu, zaiv cêr chor hanhx vi cxuv chai ntul cêr an toanx zos thôngs, tsinhz nangv plơưr, ntul cêr chia par caz, muôs zuôr langx luôv cxuv chai lơưr ntul cêr Têz qơưs 14 ntu môngl đhâu thangx tsangv xênhr, tangz sis tinhx tsangs sâuv tsinhv muôx ntâu cuz nxur. Li ntơư tưz uô đơưv cêr, pôngz an toanx zos thôngs tsuô tuôz nênhs haz yêz môngl lus.
 • Hangr đêx Đăk R’tih 1 tangz tov tsuv “tuô tuôs”
 • 22/06/2017 10:09
 • Hangr đêx Đăk R’tih 1 ntưl đhâu chor phươngx Nghiar Tân haz Nghiar Phur (Gia Nghiar) nhoz yênhx puô shông lus nuôr tangz tov muôx ngui cơ tsuv “cxuôv tsês” viv pêx xinhv lâuz angr, nangv tsinhz tsi zos chai chia uô tsêr nhoz, uô langx luôv.
 • Chiênr sir yaz tar saz hur tuz tros
 • 01/06/2017 10:14
 • Trơưs Trung đoanx 994 (Bôx Chiv hui Cuân sưs xênhr), đhâu 3 hli yangz shuv hur môi trươngx tuz tros, 490 chiênr sir yaz shông 2017 ziv hnuz tưz tar saz.
 • Uô jông saiz chor par thangx tsi bov đamv an toanx vêv xinhz thưx phâmv muôs cxuô kror
 • 18/05/2017 14:39
 • Nhis nuôr, ntơưv ntâu cơ sơv muôs, tsêr muôs thangz nzir jê chor tsêr cơưv sâuv thangx tsangv chor xar nhoz tuz, nhoz đêz, tiv zix mas chor tsêr cơưv cxênhx I, cxuô zangv par thangx tsi pâuz mênhx cơ sơv uô, thanhx phênhx, tsi muôx six nhôngl sir zôngv… lo muôs cxuô kror, công khai, ntâu đuô hlo mas zos ntơưv chor tsêr cơưv nhoz thangx tsangv chôngz minhx cxưx nênhs tsơưs.
 • Cxơưx tuôz zưv tai nans pôngz đêx ntơưv chor pangs tsi muôx bangv kra
 • 16/05/2017 09:08
 • Nhis nuôr, sâuv thangx tsangv xênhr muôx los six ntâu pangs ntiv đêx zus njêl haz tsuôk kôngz lông. Li ntơư, tangs sis, ntâu pangs đangr, tuz, ntâu luz kror tuz tso tsês tsi cxul bangv kra los sis bangv has kra tưz poz, xêz tsi mênhx pêv, cxơưx tuôz zưv tai nans, tiv zix mas pôngz đêx.
<< <  1  2  3  4  > >>
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số tổ tiết kiệm và vay vốn trên địa bàn toàn tỉnh tại Chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh. Trong đó, có 98% tổ hoạt động tốt, khá, còn lại là trung bình, không có tổ hoạt động yếu kém.

* Lah rnoh gĕh krem prăk n’hanh dơi manh prăk tâm lam n’gor ta Ntŭk Wâl prăk Yơh ndi Bon lan n’gor. Tâm nĕ, gĕh 98% mpôl pah kan uĕh, măn dưn, hôm e nĕ lah trung bình, mô gĕh mpôl pah kan mô blau.

* Zos chor tuv xir por haz txaik pênhr sâuv thangx tsangv tangs nro xênhr ntươv Chi nhanhr Ngân hangx Chinhr sach Xar hôix xênhr. Hur ntơư, muôx 98% tuv hoatx đôngx jông, huv, yuôr chor zos trung binhx, tsi muôx tuv hoatx đôngx tsi jông.