Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016
 • Bôx luôx Dân sưs
 • 23/03/2017 08:55
 • Bôx Luôx Dân Sưs sur 91/2015/CH 13 hnuz 24/11/2015 ntơưv Cuôr Hôis Têz qơưs Côngx Hoax Xar Hôis Chuv nghiar Viêtx Nam muôx 6 phênhv, 27 yôngx, 689 grêi. Bôx Luôx Dân Sưs sur 91/2015/CH 13 hnuz 24/11/2015 muôx nux grêi thi hanhx txix hnuz 01/01/2017, Bôx luôx Dân sưs sur 33/2005/CH 11 zuôr tangs nux grê thâuv Bôx luôx Dân sưs nuôr muôx nux grê.
 • Cxangz nzir pâuz chai tsuô pêx xinhv jos Bu Rwah
 • 02/03/2017 14:36
 • Phongx Canhv sat zos thôngs, Công an xênhr haz Công ti Pangx tênhz Đăk Nông kror uô cê kruôz ntuôl pâuz lus chia zos thôngs, an toanx sir zôngv pangx tênhz tsuô pêx xinhv jos Bu Rwah, xar Đăk N’drung (Đăk Song).
 • Zaiv cêr zuôv cêr chai ntul cêr sâuv têz qơưs cêr 14
 • 23/02/2017 10:22
 • Chia bov đamv an toanx môngs lus sâuv têz qơưs cêr 14, 2 hli ntâu đhâu Thanh tra Sơv Zos thôngs – Vâns taiv tưz cênhz đrul cxuô đơn vix tsưc năng, chinhr cuênx trôngx qơư lâux ruôr, zaiv cêr chor hanhx vi zuôv cêr chai ntul cêr môngs lus.
 • Uô tar hâux lưv zos tuz tros shông 2017
 • 16/02/2017 13:44
 • Tangs cis 13/2, cxuô trôngx qơư hur xênhr tưz tuôv cxix tsov cưv lêr zos tuz tros shông 2017, xang 750 thanhs nhanhs môngs uô nghiar vus cuân sưs.
 • Jas tsaz zaiv cêr 373 trươngx hơpx zuôv cêr tsâts tưs zos thôngs
 • 09/02/2017 13:42
 • Uô ntêx, hur haz uô kangz Tsaz Kaz shông trong 2017, lưx lươngs canhv sat zos thôngs (CSZT) tangs nro xênhr tưz phaiz uô ntâu pangz môngs sox saiz chia cxênhz saiz yêz kruô, thâux nhangr, thâux yangx, njuôl nôngx đôx cônx, môngs chênhr chia phangx tangr tai nans, siz fôngv zos thôngs sâuv 3 ntu cêr têz qơưs, 6 ntu cêr xênhr haz cêr môngs đhâu jêx jos, đhâu xar.
 • Jaz cax phê sâuv cêr, nyai tuôz zưv tai nans zos thôngs
 • 15/12/2016 11:26
 • Nhis nuôr, nênhs kôngz sâuv thangx tsangv xênhr tangz tov sâu cax phê chiv 2015 - 2016. Sâuv ntâu txux cêr môngl lus hur xênhr, ntâu tsêr nênhs pêx xinhv cangr shênhv ntul cêr, plơưr cêr chia jaz, luôv, krang cax phê uô kangz sâu. Hor ntơư tsi zos uô ô nhiêmr môi trươngx viv nqu pang sưz mas tsinhv nyai tuôz zưv tai nans tsuô chor nênhs môngl lus.
<< <  1  2  3  > >>
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số trường đạt chuẩn quốc gia trên địa bàn toàn tỉnh. Trong đó, bậc mầm non có 18 trường, bậc tiểu học có 44 trường, bậc THCS có 28 trường và bậc THPT có 9 trường đạt chuẩn.

* Lah rnoh wâl sam bŭt kơp di uĕh tâm bri dak tâm lam n’gor. Tâm nĕ, wâl sam bŭt ân kon se jê nti gĕh 18 wâl, wâl sam bŭt nti gưl I gĕh 44 wâl, gưl II gĕh28 wâl sam bŭt n’hanh wâl sam bŭt gưl III gĕh 9 wâl sam bŭt.

* Zos chor tsêr ntơưr lo huv têz qơưs sâuv thangx tsangv xênhr. Hur ntơư, cxênhx mâmx non muôx 18 tsêr, cxênhx I muôx 44 tsêr, cxênhx II muôx 28 tsêr haz cxênhx III muôx 9 tsêr lo huv.