Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016
 • Hangr đêx Đăk R’tih 1 tangz tov tsuv “tuô tuôs”
 • 22/06/2017 10:09
 • Hangr đêx Đăk R’tih 1 ntưl đhâu chor phươngx Nghiar Tân haz Nghiar Phur (Gia Nghiar) nhoz yênhx puô shông lus nuôr tangz tov muôx ngui cơ tsuv “cxuôv tsês” viv pêx xinhv lâuz angr, nangv tsinhz tsi zos chai chia uô tsêr nhoz, uô langx luôv.
 • Bôx luôx Dân sưs
 • 14/06/2017 08:55
 • Bôx Luôx Dân Sưs sur 91/2015/CH 13 hnuz 24/11/2015 ntơưv Cuôr Hôis Têz qơưs Côngx Hoax Xar Hôis Chuv nghiar Viêtx Nam muôx 6 phênhv, 27 yôngx, 689 grêi. Bôx Luôx Dân Sưs sur 91/2015/CH 13 hnuz 24/11/2015 muôx nux grêi thi hanhx txix hnuz 01/01/2017, Bôx luôx Dân sưs sur 33/2005/CH 11 zuôr tangs nux grê thâuv Bôx luôx Dân sưs nuôr muôx nux grê.
 • Chiênr sir yaz tar saz hur tuz tros
 • 01/06/2017 10:14
 • Trơưs Trung đoanx 994 (Bôx Chiv hui Cuân sưs xênhr), đhâu 3 hli yangz shuv hur môi trươngx tuz tros, 490 chiênr sir yaz shông 2017 ziv hnuz tưz tar saz.
 • Uô jông saiz chor par thangx tsi bov đamv an toanx vêv xinhz thưx phâmv muôs cxuô kror
 • 18/05/2017 14:39
 • Nhis nuôr, ntơưv ntâu cơ sơv muôs, tsêr muôs thangz nzir jê chor tsêr cơưv sâuv thangx tsangv chor xar nhoz tuz, nhoz đêz, tiv zix mas chor tsêr cơưv cxênhx I, cxuô zangv par thangx tsi pâuz mênhx cơ sơv uô, thanhx phênhx, tsi muôx six nhôngl sir zôngv… lo muôs cxuô kror, công khai, ntâu đuô hlo mas zos ntơưv chor tsêr cơưv nhoz thangx tsangv chôngz minhx cxưx nênhs tsơưs.
 • Cxơưx tuôz zưv tai nans pôngz đêx ntơưv chor pangs tsi muôx bangv kra
 • 16/05/2017 09:08
 • Nhis nuôr, sâuv thangx tsangv xênhr muôx los six ntâu pangs ntiv đêx zus njêl haz tsuôk kôngz lông. Li ntơư, tangs sis, ntâu pangs đangr, tuz, ntâu luz kror tuz tso tsês tsi cxul bangv kra los sis bangv has kra tưz poz, xêz tsi mênhx pêv, cxơưx tuôz zưv tai nans, tiv zix mas pôngz đêx.
 • Sir jul xưv lir “yêz đôx chêr”
 • 21/04/2017 10:31
 • Nôngz nhôngl đhâu, ntâu lênhx thanhs nhanhs, thiêur niên sâuv thangx tsangv thix xar Gia Nghiar haz hênhx Đăk Mil tsinhr sir zôngv “yêz đôx chêr” chia lưr (zangv yêz mair lo hlôngr cêt câur txơưr thâuv yaz), uô đrông đror, pôngz an tsâts tưs.
<< <  1  2  3  > >>
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số cầu dân sinh tại các khu vực vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh được Tổng cục đường bộ Việt Nam đầu tư kiên cố hóa, từ nay đến năm 2020.

* Lah rnoh ntung ân bu nuyh bon lan hăn tâm ntŭk vêch, ntŭk ngai, ntŭk gĕh nau rêh jêr zŏk tâm lam n’gor dơi Tổng cụ trong tâm dâng neh Việt Nam nkra tay ân uĕh, ntơm abaơ tât năm 2020.

* Zos chor qox ntơưv thangx tsangv nhoz tuz, nhoz đêz, thangx tsangv txov nhêv tiv zix saauv thangx tsangv xênhr lo Tôngv cux cêr angr Viêtx Nam đâux tư truôx khor, txix nuôr txus shông 2020.