Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016
 • Bôx luôx Dân sưs
 • 27/04/2017 08:55
 • Bôx Luôx Dân Sưs sur 91/2015/CH 13 hnuz 24/11/2015 ntơưv Cuôr Hôis Têz qơưs Côngx Hoax Xar Hôis Chuv nghiar Viêtx Nam muôx 6 phênhv, 27 yôngx, 689 grêi. Bôx Luôx Dân Sưs sur 91/2015/CH 13 hnuz 24/11/2015 muôx nux grêi thi hanhx txix hnuz 01/01/2017, Bôx luôx Dân sưs sur 33/2005/CH 11 zuôr tangs nux grê thâuv Bôx luôx Dân sưs nuôr muôx nux grê.
 • Sir jul xưv lir “yêz đôx chêr”
 • 21/04/2017 10:31
 • Nôngz nhôngl đhâu, ntâu lênhx thanhs nhanhs, thiêur niên sâuv thangx tsangv thix xar Gia Nghiar haz hênhx Đăk Mil tsinhr sir zôngv “yêz đôx chêr” chia lưr (zangv yêz mair lo hlôngr cêt câur txơưr thâuv yaz), uô đrông đror, pôngz an tsâts tưs.
 • Cxangz nzir pâuz chai tsuô pêx xinhv jos Bu Rwah
 • 02/03/2017 14:36
 • Phongx Canhv sat zos thôngs, Công an xênhr haz Công ti Pangx tênhz Đăk Nông kror uô cê kruôz ntuôl pâuz lus chia zos thôngs, an toanx sir zôngv pangx tênhz tsuô pêx xinhv jos Bu Rwah, xar Đăk N’drung (Đăk Song).
 • Zaiv cêr zuôv cêr chai ntul cêr sâuv têz qơưs cêr 14
 • 23/02/2017 10:22
 • Chia bov đamv an toanx môngs lus sâuv têz qơưs cêr 14, 2 hli ntâu đhâu Thanh tra Sơv Zos thôngs – Vâns taiv tưz cênhz đrul cxuô đơn vix tsưc năng, chinhr cuênx trôngx qơư lâux ruôr, zaiv cêr chor hanhx vi zuôv cêr chai ntul cêr môngs lus.
 • Uô tar hâux lưv zos tuz tros shông 2017
 • 16/02/2017 13:44
 • Tangs cis 13/2, cxuô trôngx qơư hur xênhr tưz tuôv cxix tsov cưv lêr zos tuz tros shông 2017, xang 750 thanhs nhanhs môngs uô nghiar vus cuân sưs.
 • Jas tsaz zaiv cêr 373 trươngx hơpx zuôv cêr tsâts tưs zos thôngs
 • 09/02/2017 13:42
 • Uô ntêx, hur haz uô kangz Tsaz Kaz shông trong 2017, lưx lươngs canhv sat zos thôngs (CSZT) tangs nro xênhr tưz phaiz uô ntâu pangz môngs sox saiz chia cxênhz saiz yêz kruô, thâux nhangr, thâux yangx, njuôl nôngx đôx cônx, môngs chênhr chia phangx tangr tai nans, siz fôngv zos thôngs sâuv 3 ntu cêr têz qơưs, 6 ntu cêr xênhr haz cêr môngs đhâu jêx jos, đhâu xar.
<< <  1  2  3  > >>
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lượng người tham gia BHYT toàn tỉnh tính đến ngày 31/12/2016, đạt 81%, vượt 2,5% so với chỉ tiêu theo Nghị quyết 1167 của Thủ tướng Chính phủ.

* Lah rnoh bu nuyh rvăt Sam bŭt n’kar săk y tế tâm lam n’gor kơp ntơm lơ 31/12/2016, gĕh kan 81%, lơ 2,5% đah nau nchră đă kan Nau jrŭ 1167 bơh Thủ tướng Chính phủ.

* Zos chor nênhs tuôx côngv BHYT tangs nro xênhr xangv txus hnuz 31/12/2016, lo 81%, yangx 2,5% so li chiv tiêu trơưs Nghis cuêt 1167 ntơưv Thuv tươngr Chinhr phuv.