Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016
 • Dak R’tĭh 1 dôl ma “dăch khĭt”
 • 22/06/2017 10:09
 • Dak R’tĭh 1 hoch găn ta phường Nghĩa Tân n’hanh Nghĩa Phú (Gia Nghĩa) lĕ gĕh zŏ bar pe rhiăng năm aơ jêh, abaơ n’hor dak dôl khĭt yor bu nuyh bon lan tâm rlong brôih neh, pit in neh tih nau way gơi sŏk neh bư wâl gŭ, ndâk nkra wâl tăch rvăt drăp ndơ.
 • N’kô luật Dŏng ân bu nuyh bon lan
 • 14/06/2017 08:55
 • N’kô Luật dŏng ân bu nuyh bon lan mrô 91/2015/QH13 lơ 24/11/2015 bơh Quốc hội bri dak cộng hòa bon lan chủ nghĩa Việt Nam gĕh 6 gưl, 27 n’kô jê, 689 nau. N’kô Luật dŏng ân bu nuyh bon lan mrô 91/2015/QH13 lơ 24/11/2015 dơi bu kơp dŏng kan ntơm lơ 01/01/2017, N’kô luật Dŏng ân bu nuyh bon lan mrô 33/2005/HQ11 mô hôm dơi kơp lah N’kô luật Dŏng ân bu nuyh bon lan aơ dŏng mhe.
 • Ka han mhe têh blau tâm mpôih ka han
 • 01/06/2017 10:14
 • Tĕng n’kôch bơh mpôih Trung đoàn 994 (Mpôih ka han Ntĭm Tâm lơh n’gor), lĕ rlau 3 khay nti ren tâm mpôih ka han, 490 ka han mhe lăp bư ka han năm 2017 lơ nar lơ têh blau.
 • Ndrăng gĕh nau khih đah banh kẹo sa dah bu ma tăch ăp ntŭk
 • 18/05/2017 14:39
 • Abaơ, ta ăp ntŭk tăch rvăt, wâl tăch drăp dăch ăp wâl sam bŭt tâm ăp xă ta mpeh ngai mpeh vêch, tâm nĕ gĕh âk wâl sam bŭt gưl I, ăp ntil banh kẹo mô gĭt ntŭk bư, ntŭk nkra, ndu ndơ bu dŏng nkra, mô gĕh nar khay dŭt zŏ dơi dŏng sa… dơi mpơl tăch ăp ntŭk, tâm nĕ dơi bu tăch âk ta ăp wâl sam bŭt tâm ntŭk gĕh âk bon lan bu nong iê bu nuyh.
 • Klach ngăn khit bŭk dak yor ăp ntu ka, nglau dak mô gĕh mpơng bu nchih mbơh hưn
 • 16/05/2017 09:08
 • Abaơ, tâm lam n’gor gĕh âk ngăn ntu ka, nglau dak gơi dŏng rong ka n’hanh tŏ dak bư mir jan ba. Khă nĕ, âk ntu ka, nglau dak huy, jru, ăp ntu hŭk bu chơ lơi mô dơi bu ndâk mpơng nchih mbơh hưn mô rĭ gĕh đâng yor lah lĕ iơh, bring mô hôm saơ play sam bŭt rŏ, klach ngăn gĕh nau mâp săk, tâm nĕ gĕh bŭk dak.
 • Nhŭp kuh prăk “rdeh dah ma nkra độ”
 • 21/04/2017 10:31
 • Tâm ăp khay lĕ lăn, âk phung ndăm, kon se mhe têh tâm lam bon têh Gia Nghĩa n’hanh n’qual Dak Mil way dŏng “rdeh dah ma nkra độ” gơi tâm rlong (rdeh măy dơi bu nkra độ mô gĕh dah sa ơm), ntaih hô, bư mô đăp mpăn nau rêh.
 • Rgaih ăp ntŭk pit in bơh pĭt trong hăn tâm lam n’gor
 • 07/04/2017 14:56
 • Gơi uĕh ntŭk bơh pĭt trong hăn, nơih dah ntŭk bu nuyh hăn, ăp n’qual, bon têh lĕ kan ndrel ma ăp ntŭk kan gơi rgaih ăp ntŭk pit in bơh pĭt trong hăn tâm ăp trong ta bon têh, trong têh bri dak n’hanh trong têh tâm n’gor.
<< <  1  2  3  > >>
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số cầu dân sinh tại các khu vực vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh được Tổng cục đường bộ Việt Nam đầu tư kiên cố hóa, từ nay đến năm 2020.

* Lah rnoh ntung ân bu nuyh bon lan hăn tâm ntŭk vêch, ntŭk ngai, ntŭk gĕh nau rêh jêr zŏk tâm lam n’gor dơi Tổng cụ trong tâm dâng neh Việt Nam nkra tay ân uĕh, ntơm abaơ tât năm 2020.

* Zos chor qox ntơưv thangx tsangv nhoz tuz, nhoz đêz, thangx tsangv txov nhêv tiv zix saauv thangx tsangv xênhr lo Tôngv cux cêr angr Viêtx Nam đâux tư truôx khor, txix nuôr txus shông 2020.