Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Hlôngr yaz nhoz thangx tsangv zov chênhr phưc tax an ninh tsâts tưx

11/11/2021 09:57 G11T+7

Quảng Sơn zos trongx qơư lo ntâus grê phưc tax lus tsâts tưs an toanx tsôngv langx ntơưv hênhx Đăk Glong. Chor chuôv cxuv chei hinhx sưs, cxuv chei têz qơưs, têx nans tsôngv langx muôx ntâu.

Đhok cxangz ntâu mô hinhx camera an ninh sâuv chor thangx qơư zov chênhr

Txix hâur shông 2020, Công an hênhx Đăk Glong kra uô hâux lưv hlôngr txangr trôngx qơư zov chênhr phưc tax lus an toanx tsôngv langx xar Quảng Sơn. Hur ntơư zov chênhr kruôz hu cuânx tsungr, biênx phap nghiêx vus hâux lưv công an, sox seiz vur khir, mô hinhx hur Pêx xinhv,…

Lưx lươngs công an kra uô bfâur caz njê has kra nênhs cxuv; phaiz ntơưr kruôz ntuôl phangx tangr tês nans tsôngv langx…

Đrul vai tsox zos lưx lươngs nongx côt, Công an hênhx cênhz đrul cxuô cxênhx, nganhx, trôngx qơư trâu saz kra uô hâux lưv kruôz ntuôl, has, zor zux phap luôx, siz shơư kruôz hu Pêx xinhv côngv phangx nênhs cxuv, têx nans tsôngv langx. Đhâu phong tsox tangs pêx xinhv por vêv an ninh têz qơưs cxi tsang chor tuv tưx cangr, tuv an ninh, tuv por vêv chiv sâu cax phê, tuv phangx chik tuô chik, tuv hoax jaiv, mô hinhx camera an ninh…

Kruôz ntuôl sâu vur khir, vâx liêus tơưk chik haz công cus pangz mangx lo uô muôx kangz hâu

Đhâu ntơư, hlôngr txangr thangx tsangv xar Quảng Sơn tsi muôx ntâu phưc tax an ninh tsâts tư; nênhs cxuv hinhx sưs, tês nans tsôngv langx lo grul cêv ntêr…

  H'Mai

547
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.