Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Lưx lươngs cuân sưx xênhr côngv têk tangr cangz moz

05/09/2021 14:39 G9T+7

Hur jas moz Covid-19, lưx lươngs cuân sưx (LLQS) xênhr tsinhr phat hui jông tsưc năng pangz tuz trok hâux lưv, tsi langx phiv liv, txov nhev, ngui hiêmv, tangr tưs tưz muôx njêx muôs tov hâur ntêx phangx, tangr moz.

Cênhz đrul cxuô lưx lươngs, canr bôx chiênr sir bôx đôix thươngx trưx txus chor jân cuân tưx vêv nhoz cxuô trôngx qơư tưz xung phong môngl tov hâur ntêx tangr moz. Mênhx pêv, chor đơn vix tưz điêux đôngx yangx 314 lênhx canr bôx, chiênr sir, jân cuân cênhz bôx đôix biên phongx nhoz tangr ntơưv 26 qơư tangr ntu cêr đriv, 62 qơư tangr hur têz qơưs haz pangz mangx ntơưv chor qơư cêv kuôl ntơưv cxuô trôngx qơư.

Tsi tangs môngl côngv chor tuv sox seiz, seiz shuôk côngx đôngx, nrar tâul kangz chor nênhs moz, chor chiênr sir tsinhv uô vai tsox nongx côt hur tuôr truôx an ninh, an toanx haz pangz pêx xinhv ntơưv chor qơư cêv kuôl, qơư cươ cêv kuôl… Chor nuz trưx chiênr ntơưv thangx tsangv muôx moz tsinhv grul ntêr, hâux lưv ntâu, cươngx đôx, ap lưx ntâu, chênhr mangx, ngui hiêmv, canr bôx, chiênr sir tsinhr xung cich hur cxuô hâux lưv, pênhv yênhx zos qơư fênhz truôx đrênhk tov hâur ntêx tangr moz.

Bôx chiv hui Cuân sưx xênhr cênhz đrul Bôx đôix Biên phongx khơưs puz thiêt bix, nhu iêur phâmv trâu lưx lươngs por vêv đriv Campuchia phangx, tangr moz Covid-19

Lưx lươngs cuân sưx xênhr cênhz đrul bôx đôix biên phongx sox seix por vêv đriv phangx, tangr cangz moz Covid-19

Jân cuân xar Thuận Hạnh (Đăk Song) cênhz đrul Đônx biên phongx Đăk Song kruôz ntuôl pêx xinhv uô nox sâuv đriv lus hâux lưv phangx, tangr moz Covid-19

Lưx lươngs jân cuân hênhx Đăk R’lâp cênhz đrul cxênhz seiz tiz nênhs lus tov đrâu xênhr lus ntơưv qơư tangr Cai Chanh, xar Đăk Ru

Phan Tân

305
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.