Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Lưx lươngs Công an phat hui vai tsox hur phangx, tangr cangz moz Covid-19

05/09/2021 14:37 G9T+7

Tov ntêx tinhx hinhx cangz moz Covid-19 muôx ntâu, lưx lươngs Công an xênhr Đăk Nông tưz haz tangz tov phat hui vai tsox nongx côt, nhoz qơư tangr, nhoz cơ sơv, sir jul uô, muôx kangz hâu hâux lưv iz tuôv cxix hur bov đamv an ninh tsâts tưx, an toanx tsôngv langx haz phangx, tangr cangz mo Covid-19.

Hur ntơư, lưx lươngs Công an cxuô trôngx qơư tưz has kra cxênhx wiv, chinhr cuênx haz Ban tơư kra trôngx qơư hu grul tuôx côngv ntơưv tangs nro hêx thôngr tsinhz chei haz tangs nro pêx xinhv côngv bov đamv an ninh tsâts tưx (ANTT) haz phangx, tangr cngz moz Covid-19 đrul phương châm “4 ntơưv qơư”.

Lưx lươngs Công an tangs nro xênhr tưz cênhz đrul nganhx Y têr chênhr mangx tâol kangz nrar chor nênhs F0, F1, F2 haz chor nênhs cil txus chia kra chor tsưr ziv xor thangx tsangv, tuô cangz moz haz phangx, tangr moz huv six. Chor đơn vix has kra cxiv tsang qơư tangr cxênhz seiz phangx, tangr moz Covid-19 zos lưx lươngs Công an uô nongx côt; hu grul CBCS côngv uô hâux lưv iz tuôv cxix ntơưv thangx tsangv cêv kuôl tox tsongs…

Đrul hâux lưv bov đamv an ninh tsâts tưx, phangx, tangr nênhs cxuv, txix thâuv cangz moz Covid-19 muôx tuôx, lưx lươngs Công an hênhx, tiv zix mas Công an cxuô xar tưz zov chênhr hâux lưv kruôz ntuôl trâu pêx xinhv uô trơưs jông chor tsưr ziv phangx, tangr moz. Hur hâux lưv kruôz ntuôl tox tsongs kruôz hu pêx xinhv uô trơưs thông điêpx 5K, tsi xangz xur chor xur mông tsi tsinhv chênhz, xur mông tsi tsinhz uô cxoz cxơưx hur côngx đôngx…

Công an đrôngl Gia Nghĩa cxênhz seiz tiz nênhs tâul cêr hur nôngz nhôngl cơư cêv kuôl tsôngv langx txix nuz 23/7 txus 6/8

CSGT-Công an xênhr pangz pluôl nox trâu pêx xinhv ntơưv thangx tsangv cêv kuôl

CSGT-Công an hênhx Cư Jut cxênhz seiz pêx xinhv hur nôngz nhôngl cơư cêv kuôl tsôngv langx (txix nuz 21/8)

Lưx ươngs Công an thix trânr Đăk Mil cênhz chinhr cuênx trôngx qơư seiz shuôk thangx tsangv cơư cêv kuôl. Ảnh: MQ

Hôix Kuôl pux Công an xênhr tsov cưv yưv, pangz thưx phâmv trâu pêx xinhv thangx tsangv muôx moz

Quốc Sỹ

249
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.