Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Đăk Lao phuôv sangr cêr môngl lus

11/11/2021 09:56 G11T+7

Hur ntu phuôv tsangr cinh têr, tsôngv langx, xar Đăk Lao (Đăk Mil) xac đinhs cxiv tsang cêr môngl lus jêx jos zos mux tiêu zov chênhr, chia môngl lus haz thâux hangx huv zôngx ziv.

Khu cưx grêl đêx ntu cêr tsinhv ntơưv xar

Hur jê 10 shông đhâu, xar tưz hu grul lo jê 64 tiv nhiax, hur ntơư muôx yangx 17 tiv nhiax zos pêx xinhv yưv haz yênhx puô cxênhz nuz công los đôngx, đâux tư cxiv tsang cêt câur hax tângx cêr môngl lus. Txix ntơư, xar tưz luôv cxeik, luôv mox nhex chor cêr hur plơưr jos, lo 100%; cêr môngl đhâu jêx jos khor kho 16,3 km, lo 97,6%; cêr jêx jos tư tsi juv angr trâu cheix ntux nangl, lo 77% đrul 9,93 km…

Chor cêr môngl lus jêx jos lo luôv mox nhex chia zôngx ziv trâu pêx xinhv môngl lus

Lo li nuôr mas zos xar tưz uô jông hâux lưv kruôz ntuôl, kruôz hu ntơưv ntâu hinhx thưc, kra mênhx, pêx xinhv uô tsưr; uô muôx saz njênhk haz pangz mangx ntơưv Pêx xinhv.

Cêr môngl trâu thangx tsangv uô nox jos Đăk Kim lo đâux tư uô

Mai Anh

322
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.