Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Công ty Nhôm Đăk Nông-TKV sanv xuât an toanx cênhz phangx tangr moz

04/08/2021 10:57 G8T+7

Công ty Nhôm Đăk Nông-TKV (DNA) cangr, vận hanhx Tsêr mair sanv xuât Alumin Nhân Cơ (Đăk R’lâp). Nhis nuôr, công ty muôx yangx 1000 canr bôx, công nhân, nênhs los đôngx. Chia bov đamv ntu sanv xuât hoax đôngx đrăngx đrênhk, công ty tưz cich hoax tangs nro hêx thôngr phangx, tangr moz Covid-19.

Công ty cuêt tâm uô trơưs "mux tiêu cep” cê phangx, tangr moz muôx kangz hâu haz uô tar chor chiv tiêu sanv xuât chuôz kra. Uô ntêx ntơư, DNA tưz cxiv tsang 3 cix bav tangr. Txix thâuv Đăk Nông muôx ca mangl moz Covid-19 uô ntêx hlo, công ty kra uô trơưs cix banv tiv 2, bur chir tangs nro nênhs los đôngx sanv xuât đrul phương châm “3 ntơưv qơư”: sanv xuât ntơưv qơư, nox ntơưv qơư haz nhoz sun tơưv qơư. Txus nuôr, tangs nro chor hoax đôngx ntơưv công ty por lênhx bov đamv truôx, sanv xuât ntơưv tsêr mair Alumin lo uô đrăngx đrênhk. Pêz hli đhâu, công ty sanv xuât lo yangx 178.000 tênhr alumin hlôngr pâur; tangs nro sanv phâmv muôs lo yangx 186.000 tênhr, cxangz 57,2% so li cuir I shông 2021. Công ty txuôl nzir uô trơưs phương châm hur hâux lưv phangx, tangr moz Covid-19 zos “5K + Văc xin” haz “Nju truôx făngz tov đrâu, tsi xôngz făngz hur”.

Công nhân uô ntêx tuôx uô nuv tsuv chox ntâuz bul ndâux, nzuôr têk tuô cangz

Công ty tsov cưv tênhs Văc xin phangx moz Covid-19 trâu 750 canr box, nhân viên

Phaiz ntâuz bul ndâux y têr trâu tangs nro công ty

Tsov cưv tsuôk yuôx tuô cangz hur tsêr mair Alumin

Pluôl mor tox thêv ntơưv tsêr mair Alumin muôx cêv gruôl chia đamv bov vêv xinhz

Sỹ-Đồng

861
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.