Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Chênhr phongx đâur tranh, phanv bac xur mông tsi jông sâuv mangx tsôngv langx

18/11/2021 09:42 G11T+7

Nhis nuôr, chor thêr lưx thux đix khênhx cangr shênhv mangx tsôngv langx (MXH) xang xur mông tsi jông, lov, zuôv cêr chia cxuôv hav Đảng, Têz qơưs, has tsi jông nôix bôx haz côngv saz ntơưv cxuô minhx cxưx.

Tsi jông ntơưv chor xur mông, lov sâuv MXH zos chor thêr lưx thux đix has chor tac đôngx tsi jông txus saz xangr, jư luâns tsôngv langx; uô saz xangr, hoang mang, nhoz tsi kangz, uô saz tsi njênhk ntơưv iz cxa canr bôx, đảng viên haz Pêx xinhv trâu Đảng, Têz qơưs haz chêr đôx xar hôix chuv nghiar.

Tangz sis, chor nênhs ntơư tsi muôx thâuv tưs lo mux đich tov ntêx banv linhr, saz xangr ntơưv canr bôx, đảng viên haz cxuô cxênhx Pêx xinhv. 

Pêx xinhv xar Quảng Sơn (Đăk Glong) caix đax “Zalo an ninh” chia pâuz tinhx hinhx tsâts tưx tsôngv langx, kra nênhs cxuv…

Chia đap ưngr tsinhr tinhv, hâux lưv cach mangx hur ntu yaz, Bôx Tsinhz chei tưz ban hanhx Nghis cuêt xur 35-NQ/TW (khoar XII) “Lus cxiz chênhr por vêv nênx tangv saz xangr ntơưv Đảng, đâur tranh phanv bac chor cuan điêmv zuôv cêr, thux đix hur tinhx hinhx yaz”.

Xênhr wiv Đăk Nông tưz cxiv tsang Ban Tơư kra 35 ntơưv xênhr. Sâuv tinh thânx ntơư, chor hênhx wiv, thanhx wiv tưz cxiv tsang chor ban tơư kra chia kra uô hâux lưv đâur tranh por vêv saz xangr ntơư Đảng sâuv không jan mangx trâu pangz canr bôx, đảng viên. 

Chor thêr lưcc thux đix lơix jungs MXH chia xang xur tsi jông, lov, tsi zos chia cxuôv hav Têz qơưs

Hâux lưv đâur tranh muôx hur ntâu hinhx thưc ntâu zangv, phong phur. Hur ntơư, muôx oz hinhx thưc muôx kangz hâu zos “zuôr chor jông bul chor tsi jông” haz tox tsongs yangz xur chor zuôv cêr (box lưx, thux đix, lơis jungs pêx xinhv uô tsưr…) chia chor tsêr mangx đhơưk los sis njul chor taix khoanv đăng taiv chor nôix jung zuôv cêr điêux khoanv, cui đinhs. 

    Bảo Ngọc

270
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.