Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Chiênr sir yaz tar nênhx hur cuân ngur

24/06/2021 10:26 G6T+7

Shông 2021, Trung đoanx 994 tol taik haz kra muôx 500 tuz trok yaz nhâpx ngur chor trôngx qơư hur xênhr. Uô kangz 3 hli nhoz haz cơưv shuv hur môi trươngx tuz trok, chor tuz trok yaz tưz tar nênhx mênhx pêv hur saz xangr haz uô hâux lưv, uô tar jông nôix jung tsangz cxênhx cơưv shuv.

Cêt cuav cxênhz seiz, 100% tuz trok yaz xangr lo jông lus cêr chei, saz xangr ntơưv Đảng, chinhr sach, phap luôx ntơưv Têz qơưs, hâux lưv por vêv Têz qơưs, hâux lưv ntơưv tuz trok haz đơn vix. Tuz trok yaz muôx ciênr thưc cơ banv lus tuz trok, hâux cânx, cir thuôx, đăngs jul jông, muôx trux tar saz tsinhr tinhv hâux lưv lo zos. 

Hur kangz Qix tuz trok Cuêt thăngr, chor tuz trok yaz tưz tuên thêx tuêx đôir trung thanhx cênhz Đảng, cênhz Têz qơưs Việt Nam xã hội chủ nghĩa; xac đinhs mênhx hâux lưv, sănr sangx nhênhx haz uô tar hâux lưv ntơưv nênhs tuz trok hur Cuân đôix Pêx xinhv Việt Nam. 

Tuz trok yaz cơưv shuv điêux lênhs đôix ngur

Chiênr sir yaz njênhk uô trơưs cxênhz seiz tuô fov AK jăngx 1

Tuz trok yaz nhênhx vur khir ntơưv chiv hui Trung đoanx 994 chia uô hâux lưv por vêv Têz qơưs

Phut su sâuv yangr cơưv shuv ntơưv tuz trok yaz Tiêuv đoanx 301

Tuz trok yaz trâu saz côngv văn hoar, văn nghês hur chor hoax đôngx ntơưv đơn vix

Iz făngz nôngz nhôngl cơưv shuv, tuz trok yaz Trung đoanx 994 trâu saz cơưv shuv yangz shuv đăng sjul

Phan Tân

988
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.